Terapeutická komunita

WHITE LIGHT I, z.ú.
Mukařov 53
Úštěk
411 45
tel.:+420 416 797 069
mob.: +420 602 145 461
email: tk@wl1.cz

Provozní doba:

služba s nepřetržitým provozem 24/7

Poslání a cíle

Poslání

Poskytovat v Mukařově služby nepřetržité pobytové léčby a rehabilitace ženám i mužům s diagnostikovanou škodlivou závislostí (drogy, alkohol, léky, hraní, sázení, PC apod.) z celé ČR a tím jim pomáhat k jejich úspěšnému začleňování do života společnosti.

Hlavní cíl

Podpořit osobnostní růst klientů, jejich samostatnost a zodpovědnost, změny postojů, hodnot a jednání a tím  přispět k dosažení celkové změny jejich škodlivého závislostní chování a k úspěšnému a zdravému návratu do života společnosti.

Dílčí cíle

K dosažení hlavního cíle práce s klienty se zaměřujeme na to, aby se jim postupně dařilo – podle jejich individuální situace a potřeb:

 • znovuobnovit jejich psychické a fyzické síly;
 • osvojovat si základní sociální dovednosti, pracovní a hygienické návyky;
 • učit se postupně přebírat odpovědnost za sebe i za své jednání;
 • osvojovat si dovednosti řešit problémy a krizové situace;
 • naučit se reálnému sebehodnocení a sebedůvěře;
 • zlepšovat vztahy k druhým lidem i k sobě samým.

Komu je terapeutická komunita určena?

Služba terapeutické komunity je určena ženám i mužům ve věku od 15 let, pokud:

 • u nich byla diagnostikována závislost na užívání návykových látek (ilegálních a/nebo alkoholu, případně na zneužívaných lécích) nebo jim jejich užívání působí vážné sociální a/nebo zdravotní problémy nebo mají problémy s tzv. nelátkovými závislostmi (gambling, užívání internetu, PC, mobilu, nakupování apod.);
 • v případě tzv. látkových závislostí absolvovali detoxifikaci ve specializovaném zdravotnickém zařízení a související lékařská vyšetření /komplexní somatické a laboratorní vyšetření/;
 • netrpí akutními psychotickými onemocněními;
 • jejich IQ není výrazně podprůměrné;
 • jsou motivováni k léčbě respektive k dosažení změny jejich chování a mají podporu rodiny.

Služba není určena osobám, které nechtějí své rizikové, problémové či závislostní chování měnit, lidem se závažným zdravotním, mentálním či smyslovým postižením (nelze pomoci tomu, kdo o pomoc nestojí, chybí bezbariérový přístup, personál není kvalifikován pro práci s osobami s diagnostikovanou mentální poruchou ani pro alternativní komunikaci).

Příjem klientů

Žadatel o přijetí může být do terapeutické komunity přijat na základě doručení jednoduché písemné žádosti (Já … žádám o přijetí do …) a životopisu v rozsahu 5 stran formátu A4 (velký sešit) psaného vlastní rukou, které zašle na adresu komunity (viz lišta na pravé straně). Scan životopisu lze zaslat i e-mailem na adresu tk@wl1.cz.

V životopisu popíše žadatel o přijetí do komunity své dětství, navštěvované školy,  stručný přehled zaměstnání, kterými prošel a případně důvody ukončení školy/pracovního poměru. Dále popíše svoji rodinnou situaci, vztahy v rodině, přátelské vztahy, současnou situaci, v níž žije, svoji závislostní/gamblerskou kariéru a dosavadní pokusy o léčbu závislosti (kdy, v kterém zařízení, jak dlouho, jak ukončil/a léčbu, situace po léčbě, proč opět začal/a brát drogy/hazardně či závislostně hrát) a co ho motivuje k nástupu do terapeutické komunity, co se v ní chce naučit.

O přijetí žadatele o službu do programu rozhoduje tým zařízení, o jehož rozhodnutí bude klient neprodleně po poradě týmu písemně nebo telefonicky informován.

Na základě vyrozumění o přijetí do programu si žadatel o službu zařídí detoxifikační pobyt ve specializovaném zařízení (lze zajistit ve spolupráci s nízkoprahovým/ krizovým centrem, lékařem v místě bydliště apod.).

Při detoxifikačním pobytu musí žadatel absolvovat tato lékařská vyšetření:

komplexní somatické vyšetření a laboratorní vyšetření na:

 • žloutenky: HbsAg, anti HAVIgM, anti HCV
 • anti HIV1, 2
 • jaterní testy: ALT, AST, GMT, ALP, Chol, T-Bi + glukoza
 • syfilis: VDRL
 • ženy gravitest: HCG

Lékařskou zprávu si musí žadatel o léčbu při svém odchodu z detoxifikace vyžádat. Lékařská zařízení je vystavují až po propuštění a často se do komunity nedostanou. Je proto lepší se s ošetřujícím lékařem dohodnout předem a zprávu před nástupem do komunity zaslat na její adresu nebo ji přivézt s sebou.

INFORMACE PRO RODIČE A BLÍZKÉ OSOBY KLIENTŮ PŘI NÁSTUPU DO KOMUNITY

Adresa pro korespondenci:
Terapeutická komunita  WHITE LIGHT I
Mukařov 53

411 45 Úštěk

Číslo účtu:

Česká spořitelna, č.ú.: 88 55 82 369 / 0800, VS – domluvte si s pracovníky služby (např. datum nástupu klienta do komunity) pro snadné rozlišení platby, účel platby (např. kapesné či platba za pobyt) uvádějte do zprávy pro příjemce.

 Telefonní kontakty:

tel./fax: 416 797 069
mobil:   602 145 461

Pozn.: V počáteční fázi pobytu (tzv. nultá nebo vstupní fáze – cca 1 měsíc) není klientům umožněno kontaktovat se s lidmi mimo komunitu. Prioritou je, aby si zvykli ve skupině dalších klientů a nerozptylovali se myšlenkami na lidi „venku“. Rodiče mohou do zařízení zavolat a zeptat se, jak se synovi/dceři daří, jejich vzkazy klientům vyřídíme – optimální čas na zavolání je po 20,00 hod. večer, po skončení strukturovaného programu. Přes den se pracovníci zařízení pohybují mezi klienty a nebývají vždy v dosahu telefonu.

V dalších fázích upřednostňujeme komunikaci klientů s jejich blízkými písemnou formou (dopisy, později i maily – od 2. fáze pobytu). Důvodem je jednak snaha vést klienty od zkratkovitého jednání, učit je plánovat, přemýšlet o věcech, o obsahu sdělení atd., jednak kapacita jednoho pracovníka ve službě. Kdyby si každý z 15 klientů s rodiči denně 10 min. „jen tak povídal“, zabere to 2,5 hod. a pracovník ve službě by se nemohl věnovat svým dalším povinnostem – individuálním konzultacím s klienty, vedení dokumentace apod.

V odůvodněných případech klienti mohou požádat o umožnění telefonátu, o kterém hlasuje celá komunita – podmínkou je potřebnost a připravenost telefonátu. Při jednání s úřady, soudy apod. mohou klienti telefon používat od počátku pobytu. Od 2. fáze si mohou na výjezdy mimo komunitu brát své mobilní telefony, od 3. fáze je mohou mít při sobě neustále.

Od 1. fáze mohou klienti přijímat dopisy, balíky, případně maily, které jim můžete posílat na adresu zařízení  tk@wl1.cz – dopisy jim budou při nejbližší příležitosti předány. Klienti sami mohou maily psát od 2. fáze. Dalšími důvody omezení telefonických a mailových kontaktů je i snaha chránit bezpečí klientů v komunitě – aby si např. některý telefonicky neobjednal dodávku drog, jimiž by ohrozil ostatní.

Návštěvy a rodičovské víkendy:

Návštěvy klientů probíhají pravidelně, 1x měsíčně vždy v sobotu od 13,00 hod. v zařízení. Nejprve probíhá tzv. rodičovská skupina – informace o programu, o skupině klientů, o léčbě závislosti apod. – trvá cca 60 min. Poté mohou rodiče do 18,00 hod. trávit čas s jejich dětmi podle fáze klientů (0. a 1. fáze – pouze v zařízení a jejím okolí, od 2. fáze lze zařízení opustit a vrátit se do konce návštěv).

1x za 3 měsíce probíhá tzv. rodičovský víkend, kde probíhají rodičovské skupiny, společné skupiny s klienty a rodinná terapie klientů a jejich blízkých osob. Akce probíhá od pátku 17,00 hod. do neděle cca 13,00 hod v nedalekém rekreačním zařízení (abychom se vešli), společný odjezd tam je v pátek cca v 17.30 hod.

Co si mají klienti vzít s sebou do komunity?

Oblečení a obuv na práci, na sport a na doma podle ročního období (Mukařov leží v chladnějším pásmu). Věci pro osobní hygienu, psací potřeby, pokud kouří cigarety/tabák cca na 1 týden, zapalovač, případně hudební nástroj, kapesné, občanský průkaz a kartu pojištěnce, průkaz evidovaného uchazeče o zaměstnání na úřadu práce.

Co nepotřebují? Ložní prádlo, ručníky a pracovní rukavice (ty poskytujeme my), a cenné věci (šperky, elektronika apod.). Klienti si do komunity nemohou vzít ani domácí zvíře.

Poskytované služby

Poskytujeme služby registrované podle zákona o sociálních službách č. 108/2006, Sb. a certifikované podle Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby uživatelům návykových látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jde zejména o tyto činnosti:

 • poskytnutí stravy a ubytování (po přechodnou dobu pobytu klientů v programu),
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (sportovní aktivity, péče o sebe, fakta o drogách a závislosti apod.)
 • sociální poradenství,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výjezdy z TK, sportovní a/nebo kulturní aktivity apod.)
 • sociálně terapeutické činnosti (individuální a skupinová práce s klienty a s jejich rodinnými příslušníky),
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (při jednáních s úřady, Policií ČR, soudy, Probační a mediační službou apod.).
 • telefonická krizová pomoc (klientům na výjezdech/po léčbě či jejich rodinám),
 • nácvik dovedností a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (např. řešení problémů, nových způsobů komunikace a chování k druhým lidem),
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností (pracovní terapie, zajištění chodu komunity – úklid, vaření, praní apod.).

Plán poskytovaných služeb je vytvářen individuálně pro každého klienta podle jeho situace a potřeb a zaznamenán v tzv. individuální terapeutické smlouvě. Krátkodobé cíle a kroky k jejich dosažení si v ní stanovuje klient při konzultaci s pracovníkem služby. Smlouva je pravidelně – ve spolupráci klienta a pracovníka služby – hodnocena a aktualizována podle měnící se situace a potřeb klienta.

Fáze pobytu a harmonogram

Struktura pobytu v TK:
Pobyt v komunitě je rozčleněn do 4 fází, které se od sebe liší především mírou odpovědnosti, kterou klient v rámci skupiny postupně přebírá.

Nultá fáze:
Trvá 2 – 4 týdny, je vstupní fází klienta do TK, kdy si zvyká na režim, na skupinu a na povinnosti v ní, je obdobím podpory a přijetí – nároky na klienta jsou nižší, pracuje se na motivaci k léčbě, na konci tohoto období se klient rozhoduje o setrvání v programu.

První fáze:
V našem programu je dlouhá 1 – 2 měsíce. Hlavním cílem v tomto období je vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, společně charakterizovat a formulovat klientovy problémy a nastínit kroky nezbytné k jejich řešení.

Druhá fáze:
Je zpravidla nejdelší etapou pobytu klienta v komunitě, 2 – 3 měsíce. Cílem této fáze je plánovitá a postupná práce na klientově problému, učení se novým sociálním rolím, způsobům komunikace a snaha o dosažení pozitivních změn v jeho chování. Postupně přebírá odpovědnost nejenom za sebe, ale i za jiné členy skupiny, aktivně se spolupodílí na organizaci a řízení života komunity.

Třetí fáze:
Poslední fáze, charakterizovaná postupným odpoutáváním se od komunity probíhá v rozmezí 1 – 2 měsíce. Klienti v tomto období už mohou chodit do zaměstnání mimo TK, stále se však ještě zúčastňují některých skupinových aktivit a jsou za některé oblasti života skupiny zodpovědní. Plánuje se odchod z TK ve spolupráci se zařízeními následné péče – doléčovací programy, sociální pomoc, hledání zaměstnání, dokončení studia.

Cena za služby

Klienti se na financování služby podílejí částkou 100,- Kč na stravné za 1 den a 5.500,- Kč za 1 měsíc na náklady spojené s ubytováním. Před nástupem do komunity musí být klient registrován na příslušném úřadu práce. My mu pomůžeme zpracovat žádost o podporu v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Z těchto příspěvků může svoji spoluúčast na financování pobytu v zařízení hradit, z příspěvku na živobytí (3.860,- Kč) hradí stravné a zbývá mu/jí cca 700–800 Kč/měs. na kapesné. Z doplatku na bydlení pokryje částku na služby ubytování. To se týká klientů starších 18 let, v případě nezletilých klientů požadujeme spolufinancování pobytu od jejich rodičů/zákonných zástupců.

Při nástupu do komunity složí nový klient/-ka jednorázovou vratnou kauci ve výši 3.000,- Kč, z níž v průběhu pobytu hradí případné škody, pokud by je na vybavení komunity způsobil, případně nedoplatky ze spolufinancování pobytu v TK. Na konci pobytu je jim kauce či její část vrácena.

Zbylá část nákladů na provoz terapeutické komunity je hrazena z dotací, které WHITE LIGHT I, z.ú. získává na základě předkládaných žádostí z veřejných zdrojů.

Tým


 – vedoucí komunity, terapeut

 

Na PeF UK v Praz absolvoval speciální pedagogiku a postgraduální Ph.D. studium. 2002-2003 absolvoval postgraduální MSc. kurz Drug use – evidence based interventions and policies na Imperial College v Londýně. Po dobu studia v Británii pracoval jako terapeut v londýnské terapeutické komunitě pro uživatele drog Oak Lodge, Cranstoun Drug Services. Absolvoval psychoterapeutický výcvik a další výcviky a stáže v ČR i zahraničí. Po působení ve výchovném ústavu pro děti a mládež absolvoval stáž ve švýcarském zařízení pro práci s uživateli drog (1992). 1993 založil a do 1998 vedl jednu z prvních terapeutických komunit pro léčbu uživatelů drog v ČR – WHITE LIGHT I. 1999-2004 působil jako ředitel Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Od 2005 – 2008 pomáhal založit současnou Kliniku adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze a Bc. a Mgr. studijní programy v oboru adiktologie.

Od srpna 2008 pracuje jako odborný ředitel WHITE LIGHT I, z.ú. v Ústí n.L., od ledna 2010 vede terapeutickou komunitu pro léčbu osob se závislostmi, od ledna 2016 službu Ambulantní léčby a poradenství v Ústí n. L. Současně od r. 2005 působí jako odborný asistent – vyučující studentů Bc. a Mgr. oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Je ředitelem svazu PROADIS (Propojené adiktologické služby), který sdružuje 3 nestátní poskytovatele služeb pro uživatele návykových látek ze 3 krajů ČR. Je předsedou sekce certifikovaných českých terapeutických komunit, místopředsedou Asociace nestátních organizací poskytujících služby uživatelům návykových látek, členem redakční rady časopisu Adiktologie, Společnosti pro návykové nemoci JEP, České asociace adiktologů (ČAA) a Českého institutu pro supervizi (ČIS). Působí jako externí supervizor, přednáší, publikuje a realizuje různé typy výzkumů v ČR i v zahraničí. V červnu 2010 mu byla ministerstvem zdravotnictví uznána odborná způsobilost adiktologa (zdravotnický pracovník v oboru závislostí), v r. 2015 absolvoval nástavbové specializační kurzy v oboru adiktologie. V r. 2010 získal Cenu adiktologie za příspěvek k rozvoji tohoto oboru.

– zástupce vedoucího, terapeut

Absolvent SPŠ dopravní v Děčíně. V rámci dalšího vzdělávání absolvoval dlouhodobý sebezkušenostní dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik Psýché, rozsah 550 hod (2008) a další výcviky: Krizová intervence (2003), Práce s rodinou závislých (2004), Týmová práce a supervize (2006), Prevence vyhoření (2006), Motivační rozhovory (2009). Od 1997 pracuje v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. nejprve jako pracovní terapeut, od 2001 jako socioterapeut a od roku 2006 do 2009 jako vedoucí TK. V roce 2007 působil jako lektor dlouhodobého vzdělávacího kurzu „Adiktologie pro pracovníky domovů pro seniory“ v Ústí nad Labem. Od roku 2001 lektorem seminářů „Drogové závislosti“ pro SOU Škoda Mladá Boleslav. Přednášková činnost: 2006 – „Spolupráce mezi programem léčby v TK WHITE LIGHT I. a programu následné péče SPA WHITE LIGHT I. deklarovaná na kazuistice klienta“; XII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Lektorování v kurzu pro školní metodiky prevence v rámci projektu Poradenského a vzdělávacího centra RELIéF WHITE LIGHT I. v Ústí nad Labem.


– sociální pracovnice, terapeutka

Absolventka Fakulty sociálně ekonomické na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociální práce (2001-2004), v letech 2004 až 2006 pracovala jako sociální pracovnice a terapeutka v programu následné péče pro uživatele drog po absolvování léčby závislého chování Sociálně právní agentury WHITE LIGHT I. Od roku 2006 pracuje jako sociální pracovnice a terapeutka v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. V letech 2008 – 2009 absolvovala kurz Rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí akreditovaný MPSV a pořádaný občanským sdružením Prev-Centrum, kurz Krizové intervence a další krátkodobé vzdělávací kurzy se zaměřením na drogovou problematiku a terapeutickou práci s uživateli návykových látek. V současné době na mateřské dovolené.


– terapeut

Původním vzděláním antropolog a učitel dramatické výchovy, absolvent čtyřletého sebezkušenostního výcviku v Gestalt terapii. Absolvoval výcvik v telefonické krizové intervenci a řadu krátkodobých kurzů a seminářů v oboru adiktologie, Gestalt terapie, Mezinárodní podzimní školu – Mužsko-ženské vztahy a Letní školu Gestalt terapie pořádané IGT Praha. Od roku 2009 postgraduálně studuje Gestalt terapii.

V letech 1995-96 absolvoval roční stáž na pozici kontaktního pracovníka v Drug Out Clubu v Ústí nad Labem, v letech 1998-2000 pracoval jako kontaktní a terénní pracovník v Kontaktním centru CPPT Plzeň a o rok později jako sociální pracovník v Doléčovacím centru tamtéž. V letech  2002 – 2003 působil jako  vychovatel a ergoterapeut v DC Človíček Plzeň. Po návratu do Děčína pracoval v letech 2003-2008 jako sociální pracovník a vedoucí terénních programů v Kontaktním centru Děčín, kde se podílel i na programech primární prevence užívání drog a vedení rodičovské skupiny. Od ledna 2009 pracuje jako terapeut v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. v Mukařově, současně působí i jako poradce a lektor v mateřském centru Rákosníček v Děčíně, Lize otevřených mužů, o.s. a  vede sebezkušenostní workshopy na divadelních festivalech, konferencích a letních školách Gestalt terapie.


– terapeutka

Absolventka Pedagogické fakulty JEP v Ústí nad Labem, obor bohemistika, společenské vědy. Absolvovala řadu výcviků a kurzů: dlouhodobý sebezkušenostní dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik Psýché, rozsah 550 hod (2003), multidisciplinární kurz subkatedry pro návykové nemoci IPVZ Praha (1999-2001), „Výcvik managementu neziskových organizací“(1999-2001) organizovaný I.E.S. při sdružení Podané ruce Brno a Cranstoun Drug Services – Velká Británie (v rámci výcviku absolvovala týdenní stáž v protidrogových zařízeních ve Velké Británii), dále výcvikové programy: Metody a techniky práce s rodinami (1998), Práce s rodinným systémem – “Ostrov rodiny”(1999), Týmová práce a supervize (2006), Prevence vyhoření (2006).

V letech 1991 – 1994 pracovala jako středoškolská učitelka na SZeŠ Libverda v Děčíně. Od roku 1997 pracuje v občanském sdružení WHITE LIGHT I. jako ředitelka sdružení a terapeut v terapeutické komunitě. V roce 2003 absolvovala dlouhodobou pracovní stáž v programu následné péče pro uživatele návykových látek po absolvování léčby Cranstoun Drug Services v Londýně, ve Velké Británii. V roce 2007 působila jako lektorka dlouhodobého vzdělávacího kurzu „Adiktologie pro pracovníky domovů pro seniory“ v Ústí nad Labem. V roce 2008 vedla jako lektorka sociálně psychologický výcvik pro pracovníky mimoškolských zařízení a volnočasových center zaměřený na rozvoj osobnosti. Od roku 2000 lektorkou seminářů „Drogové závislosti“ pro SOU Škoda Mladá Boleslav. Na téma práce s rodinnými příslušníky drogově závislých publikuje v tuzemských odborných časopisech pro terapii a rodinnou terapii a přednáší na tuzemských odborných konferencích. Absolvovala kurz pro certifikátory služeb pro uživatele návykových látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

terapeutka 

Absolvovala obor sociální pedagogika na UJEP v Ústí n. L., výcviky v krizové intervenci a v motivačních rozhovorech, v primární prevenci v oboru adiktologie a další krátkodobé kurzy a semináře v oboru adiktologie.
Od r. 2011 pracovala jako kontaktní pracovnice v nízkoprahovém kontaktním centru prevence závislostí v Litoměřicích, pracovala i jako lektorka programů všeobecné primární prevence rizikového chování. V letech 2014 – 2015 pracovala rovněž jako terénní pracovnice v terénní službě Magdala, zaměřené na pomoc ženám pracujícím v oblasti prostituce a sexbyznysu, a v r. 2018 jako terénní pracovnice v organizaci Člověk v tísni, o.p.s. ve vyloučených lokalitách.

– zdravotní sestra – externí terapeutka

Absolvovala SZŠ v Mladé Boleslavi, po jejímž ukončení začala pracovat v PL Kosmonosy. Od roku 1988 se věnuje práci se závislými lidmi. V letech 1989 – 99 pracovala jako terapeutka na protialkoholním oddělení, v letech 1999 – 2009 jako samostatný terapeut v poradně pro alkohol a drogy v Mladé Boleslavi, od r. 2009 pracuje opět na protialkoholním oddělení. Současně od r. 1999 působí jako externí terapeutka v TK White Light I.

Absolvovala sebezkušenostní výcvik v psychoterapii, pomaturitní specializační studium – atestace v psychiatrii a další vzdělávací kurzy, stáže a konference v oboru psychiatrie, psychoterapie a adiktologie v rámci celoživotního vzdělávání zdravotníků. Věnuje se také soukromé poradenské činnosti. Od r. 2009 jí byla přiznána odbornost „adiktolog“.


– pracovní terapeut

Absolvent SOU v Děčíně, dlouhodobě působil v zemědělství. Od roku 1999 pracuje v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. jako laický pracovní terapeut. Kromě této své role je důležitým prostředníkem vztahů komunity s obyvateli okolních obcí, s nimiž udržuje dobré vztahy a vytváří tak potřebné pracovní příležitosti pro klienty komunity.

<!--

hospodářka, pracovní terapeutka

Od roku 1993 pracuje v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. jako hospodářka a laická pracovní terapeutka, která neodmyslitelně patří k programu a výraznou měrou přispívá k vytváření domáckého a rodinného prostředí, jež odlišuje terapeutickou komunitu od jiných forem léčby závislostí.

-->

 – sociální pracovník/terapeut – adiktolog

Absolvoval Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně, bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce, obor sociální práce (Bc.). Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Adiktologie (Mgr.).

V letech 1998-1999 pracoval na Okresním úřadě v Teplicích jako kurátor pro mládež. V období 1999-2002 pracoval v Krizovém centru v Teplicích jako terénní – sociální pracovník. Od roku 2002 pracuje v Terapeutické komunitě WHITE LIGHT I jako terapeut/sociální pracovník. V mezidobí také pracoval na různých projektech, např. vedoucí služby RELIéF – poradenské a vzdělávací centrum WHITE LIGHT I, kde vedl poradnu a zároveň se podílel na realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické a poradenské pracovníky. Dále se podílel na vedení regionální pobočky projektu VYNSPI 2, který se zabýval implementací a evaluací minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení.

Absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik REMEDIUM I a řadu dalších odborných kurzů a školení.