Terapeutický tým je multioborový, tj. pracují v něm absolventi různých studijních oborů pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří pokračovali a průběžně pokračují dalším specializačním vzděláváním a výcviky v psychoterapii. Na fotografii sedí zleva: Pavel Hrbáč, Lenka Mikšovská, Josef Radimecký, Ivana Radimecká a Martin Zahálka. Stojící zleva: Slávek Kukeňe, Martin Zim, Jakub Solčány a Stanislava Kroupová. Na fotografii chybí Radana Mixová.

Podrobněji o členech týmu:

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.vedoucí komunity, terapeut

 

Na PeF UK v Praz absolvoval speciální pedagogiku a postgraduální Ph.D. studium. 2002-2003 absolvoval postgraduální MSc. kurz Drug use – evidence based interventions and policies na Imperial College v Londýně. Po dobu studia v Británii pracoval jako terapeut v londýnské terapeutické komunitě pro uživatele drog Oak Lodge, Cranstoun Drug Services. Absolvoval psychoterapeutický výcvik a další výcviky a stáže v ČR i zahraničí. Po působení ve výchovném ústavu pro děti a mládež absolvoval stáž ve švýcarském zařízení pro práci s uživateli drog (1992). 1993 založil a do 1998 vedl jednu z prvních terapeutických komunit pro léčbu uživatelů drog v ČR – WHITE LIGHT I. 1999-2004 působil jako ředitel Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Od 2005 – 2008 pomáhal založit současnou Kliniku adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze a Bc. a Mgr. studijní programy v oboru adiktologie, v nichž dodnes působí jako pedagog.

Od srpna 2008 pracuje jako odborný ředitel WHITE LIGHT I, z.ú. v Ústí n.L., od ledna 2010 vede terapeutickou komunitu pro léčbu osob se závislostmi, od ledna 2016 službu Ambulantní léčby a poradenství v Ústí n. L. Je ředitelem svazu PROADIS (Propojené adiktologické služby), který sdružuje 3 nestátní poskytovatele služeb pro uživatele návykových látek ze 3 krajů ČR. Je předsedou sekce certifikovaných českých terapeutických komunit, místopředsedou Asociace nestátních organizací poskytujících služby uživatelům návykových látek, členem redakční rady časopisu Adiktologie, Společnosti pro návykové nemoci JEP, České asociace adiktologů a Českého institutu pro supervizi – ČIS. Přednáší, publikuje a realizuje výzkumy v ČR i v zahraničí. V červnu 2010 mu byla ministerstvem zdravotnictví uznána odborná způsobilost adiktologa (zdravotnický pracovník v oboru závislostí), v r. 2015 absolvoval nástavbové specializační kurzy v oboru adiktologie. V r. 2010 získal Cenu adiktologie za příspěvek k rozvoji tohoto oboru. V r. 2016 úspěšně ukončil výcvik v integrované supervizi ČIS.

Martin Zahálkazástupce vedoucího, terapeut

Absolvent SPŠ dopravní v Děčíně. V rámci dalšího vzdělávání absolvoval dlouhodobý sebezkušenostní dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik Psýché, rozsah 550 hod (2008) a další výcviky či vzdělávací kurzy: Krizová intervence (2003), Práce s rodinou závislých (2004), Týmová práce a supervize (2006), Prevence vyhoření (2006), Motivační rozhovory (2009) a akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách. Od 1997 pracuje v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I nejprve jako pracovní terapeut, od 2001 jako socioterapeut a od roku 2006 do 2009 jako vedoucí TK. V roce 2007 působil jako lektor dlouhodobého vzdělávacího kurzu „Adiktologie pro pracovníky domovů pro seniory“ v Ústí nad Labem. Od roku 2001 lektorem seminářů „Drogové závislosti“ pro SOU Škoda Mladá Boleslav. Lektoroval v akreditovaných kurzech vzdělávání pro školní metodiky prevence v rámci projektu Poradenského a vzdělávacího centra RELIéF WHITE LIGHT I v Ústí nad Labem atd.

Bc. Lenka Mikšovskásociální pracovnice, terapeutka

Absolventka Fakulty sociálně ekonomické na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociální práce (2001-2004), v letech 2004 až 2006 pracovala jako sociální pracovnice a terapeutka v programu následné péče pro uživatele drog po absolvování léčby závislého chování WHITE LIGHT I. Od roku 2006 pracuje jako sociální pracovnice a terapeutka v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. V letech 2008 – 2009 absolvovala kurz Rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí akreditovaný MPSV a pořádaný občanským sdružením Prev-Centrum, kurz Krizové intervence a další krátkodobé vzdělávací kurzy se zaměřením na drogovou problematiku a terapeutickou práci s uživateli návykových látek.

Bc. Pavel Hrbáč – terapeut

Původním vzděláním antropolog a učitel dramatické výchovy, absolvent čtyřletého sebezkušenostního výcviku v Gestalt terapii. Absolvoval výcvik v telefonické krizové intervenci a řadu krátkodobých kurzů a seminářů v oboru adiktologie, Gestalt terapie, Mezinárodní podzimní školu – Mužsko-ženské vztahy a Letní školu Gestalt terapie pořádané IGT Praha. Od roku 2009 postgraduálně studoval Gestalt terapii.

V letech 1995-96 absolvoval roční stáž na pozici kontaktního pracovníka v Drug Out Klubu v Ústí nad Labem, v letech 1998-2000 pracoval jako kontaktní a terénní pracovník v Kontaktním centru CPPT Plzeň a o rok později jako sociální pracovník v Doléčovacím centru tamtéž. V letech  2002 – 2003 působil jako  vychovatel a ergoterapeut v DC Človíček Plzeň. Po návratu do Děčína pracoval v letech 2003-2008 jako sociální pracovník a vedoucí terénních programů v Kontaktním centru Děčín, kde se podílel i na programech primární prevence užívání drog a vedení rodičovské skupiny. Od ledna 2009 pracuje jako terapeut v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I v Mukařově, současně působí i jako poradce a lektor v mateřském centru Rákosníček v Děčíně, Lize otevřených mužů, z.s. a  vede sebezkušenostní workshopy na divadelních festivalech, konferencích a letních školách Gestalt terapie.

Mgr. Ivana Radimeckáterapeutka

Absolventka Pedagogické fakulty JEP v Ústí nad Labem, obor bohemistika, společenské vědy. Absolvovala řadu výcviků a kurzů: dlouhodobý sebezkušenostní dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik Psýché, rozsah 550 hod (2003), multidisciplinární kurz subkatedry pro návykové nemoci IPVZ Praha (1999-2001), „Výcvik managementu neziskových organizací“(1999-2001) organizovaný I.E.S. při sdružení Podané ruce Brno a Cranstoun Drug Services – Velká Británie (v rámci výcviku absolvovala týdenní stáž v „adiktologických“ službách ve Velké Británii), dále výcvikové programy: Metody a techniky práce s rodinami (1998), Práce s rodinným systémem – “Ostrov rodiny”(1999), Týmová práce a supervize (2006), Prevence vyhoření (2006) atd.

V letech 1991 – 1994 pracovala jako středoškolská učitelka na SZeŠ Libverda v Děčíně. Od roku 1997 pracuje ve WHITE LIGHT I, z.ú. jako ředitelka a současně jako terapeutka v terapeutické komunitě. V roce 2003 absolvovala dlouhodobou pracovní stáž v programu následné péče pro uživatele návykových látek po absolvování léčby Cranstoun Drug Services v Londýně, ve Velké Británii. V roce 2007 působila jako lektorka dlouhodobého vzdělávacího kurzu „Adiktologie pro pracovníky domovů pro seniory“ v Ústí nad Labem. V roce 2008 vedla jako lektorka sociálně psychologický výcvik pro pracovníky mimoškolských zařízení a volnočasových center zaměřený na rozvoj osobnosti. Od roku 2000 lektorkou seminářů „Drogové závislosti“ pro SOU Škoda Mladá Boleslav. Na téma práce s rodinnými příslušníky drogově závislých publikuje v tuzemských odborných časopisech pro terapii a rodinnou terapii a přednáší na tuzemských odborných konferencích. Absolvovala kurz pro certifikátory služeb pro uživatele návykových látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Externě přednáší studentům adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze o metodách práce s rodinnými příslušníky a managementu nestátních organizací.

Mgr. Martin Zimterapeut

Absolvent Bc. a Mgr. studia oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze, Pražské psychoterapeutické fakulty (1997-2000), pětiletého psychoterapeutického výcviku SUR (1998-2002), dvouletého sebezkušenostního výcviku v gestalt terapii (2006-2007)  a dalších vzdělávacích programů, výcviků,  stáží a konferencí v oboru adiktologie a psychoterapie. V letech 1998-2000 pracoval v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I jako terapeut, v období let 2002 – 2004 působil jako socioterapeut v Děčínském doléčovacím centru pro drogově závislé, od ledna 2004 do současnosti pracuje opět jako terapeut v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I. V období let 2000-2006 se podílel na vzdělávání sociálních a terénních pracovníků pod nadací Člověk v tísni a Drom. Od roku 2007 se rovněž věnuje soukromé poradenské činnosti v oblasti závislostí.

Mgr. Jakub Solčány sociální pracovník, terapeut

Absolvoval Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně, bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce, obor sociální práce (Bc.). Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Adiktologie (Mgr.).

V letech 1998-1999 pracoval na Okresním úřadě v Teplicích jako kurátor pro mládež. V období 1999-2002 pracoval v Krizovém centru v Teplicích jako terénní – sociální pracovník. Od roku 2002 pracuje v Terapeutické komunitě WHITE LIGHT I jako terapeut/sociální pracovník. V mezidobí také pracoval na různých projektech, např. vedoucí služby RELIéF – poradenské a vzdělávací centrum WHITE LIGHT I, kde vedl poradnu a zároveň se podílel na realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické a poradenské pracovníky. Dále se podílel na vedení regionální pobočky projektu VYNSPI 2, který se zabýval implementací a evaluací minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení.

Absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik REMEDIUM I a řadu dalších odborných kurzů a školení.

Radana Mixovázdravotní sestra – externí terapeutka

Absolvovala SZŠ v Mladé Boleslavi, po jejímž ukončení začala pracovat v PL Kosmonosy. Od roku 1988 se věnuje práci se závislými lidmi. V letech 1989 – 99 pracovala jako terapeutka na protialkoholním oddělení, v letech 1999 – 2009 jako samostatný terapeut v poradně pro alkohol a drogy v Mladé Boleslavi, od r. 2009 pracuje opět na protialkoholním oddělení. Současně od r. 1999 působí jako externí terapeutka v TK WHITE LIGHT I.

Absolvovala sebezkušenostní výcvik v psychoterapii, pomaturitní specializační studium – atestace v psychiatrii a další vzdělávací kurzy, stáže a konference v oboru psychiatrie, psychoterapie a adiktologie v rámci celoživotního vzdělávání zdravotníků. Věnuje se také soukromé poradenské činnosti. Od r. 2009 jí byla přiznána odbornost „adiktolog“.

Jaroslav Kukeněpracovní terapeut

Absolvent SOU v Děčíně a akreditovaného kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Od roku 1999 pracuje v terapeutické komunitě WHITE LIGHT I jako pracovní terapeut. Kromě této své role je důležitým prostředníkem vztahů komunity s obyvateli okolních obcí, s nimiž udržuje dobré vztahy a vytváří tak potřebné pracovní příležitosti pro klienty komunity.