Doléčování

WHITE LIGHT I, z.ú.
Pražská 166/47
Ústí nad Labem
400 01
mobil:+420 724 041 331, +420 602 378 312

Provozní doba:

PO 9:00 – 15:00
ÚT 9:00 – 15:00
ST 10:00 – 20:00 ->(skupina 18:00-20:00)
ČT 10:00 – 18:00
PÁ 9:00 – 14:00

Provozní doba pobytové služby: nepřetržitě

WHITE LIGHT I, z.ú. poskytuje službu následné péče (doléčování) a to formou ambulantní a/nebo pobytovou dle § 64 Zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání a cíle

Posláním služby následná péče (dále jen NP) je podpora osob po absolvované léčbě závislostí (drogy, alkohol, gambling) v jejich  abstinenci a aktivním začleňování do života společnosti.

Hlavním cílem programu je udržení abstinence u klienta, získání návyků potřebných pro vedení samostatného života, zapojení klienta do pracovního procesu, získání bytového zázemí a nových bezdrogových sociálních kontaktů.

Cena služby podporovaného bydlení

  • při vstupu do programu PB  – vratná záloha 2 500,- Kč
  • cena za den na PB 150, – Kč
  • Stáže jsou zpoplatněny částkou 100,- Kč á den.

Komu je služba určena

Pobytová forma je určena všem osobám:
starším 18-ti let po absolvování léčby závislosti (alkohol, drogy, gambling) v rozsahu minimálně 3 měsíců a/nebo po tu dobu prokazatelně abstinujícím (žadatel prokáže např. potvrzením z kontaktního centra, adiktologické ambulance, poradny pro klienty se závislostmi apod., že pravidelně docházel a byl testován na užívání návykových látek).

Služba není určena:
Osobám se závažným zdravotním, mentálním či smyslovým postižením (chybí bezbariérový přístup, personál není dostatečně kvalifikován pro práci s osobami s diagnostikovanou mentální poruchou, není vzdělán v alternativní komunikaci).

Přijetí do programu

Zájemce o přijetí do programu NP je pozván ke vstupnímu pohovoru na základě Žádosti o přijetí do programu NP.
Tato žádost by měla obsahovat:

  • osobní údaje
  • kontakt
  • zařízení, ze kterého je zájemce referován
  • předběžný termín ukončení léčby
  • stručné důvody – proč má zájem o doléčování

K žádosti přiložte životopis v rozsahu min. 4 stran A4, ve kterém zájemce popíše svůj dosavadní život s důrazem na popis závislostní kariéry, příčiny, které k užívání drog/hazardnímu hraní či sázení apod. vedly, důvody, které jej vedly k rozhodnutí léčit svou závislost a dále na průběh léčby, změny, kterých dosáhl a cíle, jež si vytyčil a jichž by chtěl dosáhnout během svého doléčování. Dále přiložte doporučení k doléčování od osobního terapeuta v dosavadní léčbě.

Žádost zašlete poštou na adresu NP nebo e-mailem na dolecovak@wl1.cz Po doručení Žádosti o přijetí do programu NP, je zájemci písemně sdělen termín vstupního pohovoru. Pokud by tento termín zájemci nevyhovoval, stačí NP písemně, telefonicky či e-mailem kontaktovat a sjednat si termín náhradní.

Podmínky přijetí do programu

Hlavní podmínkou přijetí do programu NP je aktuální abstinence od drog (alkoholu či jiné formy závislého chování) a motivace k životu bez škodlivých závislostí.

Podmínkou přijetí do programu podporovaného bydlení je absolvování léčby drogové závislosti v rozsahu min. 3 měsíců nebo prokázané docházení do ambulantního léčebného programu ve stejném rozsahu. Minimální věková hranice pro přijetí do programu podporovaného bydlení je 18 let. Klient se při vstupním pohovoru prokáže lékařskou zprávou s komplexním somatickým, psychiatrickým a laboratorním vyšetřením – závislost, žloutenky, HIV, jaterní testy, pohlavně přenosné nemoci – s datem ne starším než 3 měsíce. Dále klient k vstupnímu pohovoru přinese životopis v rozsahu 4 stran A4, pokud jej již nezaslal spolu s žádostí o přijetí do programu. Pokud klient vlastní závěrečnou zprávu o průběhu své předešlé léčby, rovněž ji přinese s sebou k vstupnímu pohovoru.

Poskytované služby

Sociálně terapeutické činnosti

Prevence relapsu

Prevence relapsu je přístup zaměřený na sebekontrolu, používaný při léčbě různých druhů závislého chování. Cílem je pomoci klientovi  změnit jeho závislé chování a udržet tyto navozené změny. Cílem je zlepšení sebekontroly, předvídání  rizikových situací a zlepšení dovedností jejich zvládání.
Relaps jako proces  má určité zákonitosti. Pokud klient tento proces pochopí, zlepšuje se jeho schopnost předcházet a/nebo odolávat relapsu. Relaps je vnímám jako  součást procesu úzdravy a jeho kvalitní zpracování  klientem za faktor snižující pravděpodobnost dalšího  relapsu či dokonce recidivy.

Podpůrná skupina

Jedná se o skupinová terapeutická sezení, která mají přesně určený termín konání a délku. Den a hodina setkání je domluvena tak, aby v dlouhodobém horizontu vyhovovala co největšímu počtu členů skupiny i organizační struktuře Následné péče. Jedná se o pravidelnou a pro klienty v nižších fázích doléčování povinnou součást programu. Skupinu vedou 2 pracovníci programu. Skupina je „otevřená“, tzn. účastní se jí nejen aktuální klienti programu, ale mají možnost do ní docházet – po předchozí domluvě s týmem Následné péče – také abstinující klienti, kteří již program  absolvovali.

Individuální pohovor

Individuální pohovor je setkání pracovníka programu s klientem, které je zaměřeno na monitorování a řešení aktuálních potřeb, situace či problému klienta.
Termíny individuálních pohovorů jsou domluveny zpravidla při předchozím setkání a řídí se individuálními potřebami daného klienta, náležitostmi aktuální fáze účasti v programu, ve které se klient nachází a organizačními možnostmi NP. Neomluvená neúčast klienta na předem naplánovaném individuálním pohovoru je považována za nespolupráci v programu.
Při individuálních setkáních má klient právo na soukromí. U rozhovorů, které probíhají v terapeutické místnosti k tomuto účelu upravené (a označené cedulkou INDIVIDUÁLNÍ POHOVOR), je přítomen jen pracovník programu. Další osoby mohou být přítomny jen se souhlasem klienta.
Pracovník programu vychází při vedení rozhovoru z aktuální situace a potřeb klienta a z programových náležitostí (podpůrné metody, pravidla programu, náležitosti a doporučení fází). Z každého individuálního pohovoru je vypracován písemný záznam, který obsahuje: datum pohovoru, jméno klienta, jméno pracovníka programu a jeho stručný popis, včetně podpůrných metod. Záznam je součástí osobní složky klienta.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Volnočasová aktivita

Obsahem aktivity je zprostředkování nabídky kulturních, sportovních, společenských a turistických akcí klientům a motivace klientů k aktivnímu plánování a využívání volného času.
Využití nabídek volného času zprostředkuje klientovi kontakt se společenským prostředím a vede ho k navazování nových sociálních vztahů.
Plánování a smysluplné trávení volného času je významným prvkem prevence relapsu.

Podporované bydlení

Klientům, kteří nemají dostatečné bytové, finanční a sociální zázemí poskytuje program NP bydlení za zvýhodněný nájem.
Tato forma následné péče je zpoplatněna:
2000,- Kč vratná kauce, splatná ke dni nástupu do programu, v případě ukončení pobytu klienta v programu je kauce vyúčtována a vrácena klientovi nebo jeho zákonnému zástupci.
Nájem:
130,- Kč za každý kalendářní den po dobu trvání smlouvy
Program NP garantuje v podporovaném bytě bezpečné bezdrogové prostředí.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální poradenství

Pracovníci programu poskytují klientům základní poradenství podle zákona o sociálních službách.
Jde o souhrn činností, při  kterých  pracovníci programu pomáhají klientovi  při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle vyhlášky č. 505/2006 SB. v aktuálním znění.
Pracovník programu poskytuje klientovi pomoc, podporu a poradenství na základě individuálně zjišťovaných potřeb ve formě individuální práce s klientem.

Obsah činností sociálního poradenství
–    otázka bydlení a nájemného
–    orientace v nárocích dávek hmotné nouze, státní sociální podpory a jiných dávek apod.
–    základní orientace v příslušných úřadech

Dluhové poradenství

Jde o souhrn činností, při  kterých  pracovníci programu pomáhají klientovi  při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.
Pracovník programu prostřednictvím dluhového poradenství mapuje problematickou minulost klienta, zejména dluhů u různých nebankovních institucí, pokut, splácení různých škod a náhrad, kontaktování věřitelů a pomoc při vypracování splátkového kalendáře. Pracovník programu pomáhá klientům zmapovat jejich dluhy a společně s klientem se snaží nalézt přijatelná řešení.

Obsah činností dluhového  poradenství
–    vedení finančního deníku (slouží klientovi k mapování jeho finanční situace, u klientů s diagnózou patologického hráčství slouží jako nástroj kontroly pro pracovníky programu)
–    prevence předluženosti
–    zprostředkování kontaktu na odborné instituce zabývající se oddlužením, sanací dluhů a řešení exekucí.

Pracovní poradenství

Jde o souhrn činností, při  kterých  pracovníci služby pomáhají klientovi  při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.

Pracovníci pomáhají  klientovi uplatnit se na trhu  práce a zorientovat se ve svých právech a povinnostech, jakož i dalších okolnostech souvisejících s tímto uplatněním.

Obsah činností pracovního poradenství:
– vyhledávání vhodných zaměstnavatelských subjektů
– zprostředkování informace o zaměstnavateli nebo volném pracovním místu
– nácvik konkrétních pracovních dovedností – např. příprava klienta na přijímací pohovor, vytváření profesního životopisu, kontaktování budoucího zaměstnavatele apod.
– práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání (evidence na úřadě práce) a jednání na úřadě práce
– nástroje hledání nového pracovního místa (pracovní agentury, internet, tisk)
– sebeprezentace při hledání volného pracovního místa a při sjednávání pracovního poměru
– strukturovaný životopis, žádost o zaměstnání, motivační dopis, průvodní dopis
– založení emailové adresy
– náležitosti vzniku, změny a zániku pracovního poměru včetně písemných dokumentů
– druhy pracovního poměru
– mzda a problematika minimální mzdy
– finanční zabezpečení v době pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

Poradenství v oblasti zdraví

Jde o souhrn činností, při kterých  pracovníci programu pomáhají klientovi při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění.

Obsah činností poradenství v oblasti zdraví
–    poskytnutí kontaktu na odborná zdravotnická zařízení
–    poskytnutí informací o nakažlivých nemocech, VHA, VHB, VHC apod.
–    podpora v nastolení a udržení zdravého životního stylu

Podporované bydlení

Získáním dostupného bytového zázemí je klientům umožněn další rozvoj aktivit směřujících k sociálnímu začlenění.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

Program Následné péče nabízí klientům pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou v rámci společných pohovorů. Jejich účastníky mohou být rodiče, sourozenci klienta, jeho blízcí a klient sám. Účelem pohovoru je hledání společných možností pro soužití, dostatku prostoru k seberealizaci každého člena domácnosti, dále směrování k dodržování pravidel v rámci prevence relapsu.

Telefonický kontakt

Klient může využít možnosti
a) telefonického kontaktu v případě vyřizování záležitostí v rámci sociální práce (dávky, ÚP, splátkové kalendáře atp.)
b) telefonického kontaktu s pověřeným pracovníkem NP, který má služební telefon z důvodů domluvení schůzky, podpoře v rizikové situaci, omluvení ze schůzky, hlášení relapsu či drog v programu NP)

Poskytnutí ubytování

Ubytování

Klient může využít možnosti bydlení v podporovaném bytě, za zvýhodněný nájem po dobu půl roku až maximálně 1 roku. Podmínkou je dodržování pravidel služby včetně abstinence od užívání návykových látek.

Zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení:
Klient podporovaného bydlení má k dispozici vybavený byt, jehož součástí je pračka, žehlička, pomůcky potřebné k úklidu. Dále má k dispozici i ložní prádlo v počtu minimálně dvou kusů povlečení, tak aby mohlo docházet k pravidelné výměně a druhé bylo možno vyprat. Při nástupu na podporované bydlení je poučen o zacházení s pračkou.

Zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla
Klient podporovaného bydlení má k dispozici vybavenou koupelnu a WC.

Poskytnutí pomoci při zajištění stravy

Klient má vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu stravy, k dispozici má vybavenou kuchyň nejen s nádobím, ale také s elektrospotřebiči – lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba, plotýnkový vařič, elektrická trouba, rychlovarná konvice.

Prostory

Ubytování poskytujeme v jednolůžkových pokojích v 1. patře budovy

Jak to u nás vypadá

Centrum následné péče - Podporované bydlení - vybavení pokoje pro klienty

Kanceláře služby a místnosti pro terapii se nacházejí ve 3. patře budovy

Jak to u nás vypadá

[/vc_row]

Tým


– vedoucí služby, pedagogický pracovník

– adiktolog


– sociální pracovník 


– pracovník v sociálních službách


– adiktolog