Informace pro zájemce o službu, pro naše klienty a členy jejich rodin

WHITE LIGHT I, z.ú. je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách řádně registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Podle tohoto zákona je i správcem Vašich osobních údajů. Ty od Vás pracovníci našich provozoven sbírají s Vaším poučeným souhlasem v nezbytné míře potřebné pro kvalitní a účinné poskytování našich služeb a spravují podle platných zákonů.

Přitom se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od května 2018 navíc Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, pro něž je užívána zkratka GDPR.

Co je GDPR?

GDPR je zkratka anglického názvu uvedeného nařízení EU – „General Data Protection Regulation“ (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále „nařízení GDPR“ nebo „GDPR“). Jde o novou legislativu EU, jejímž cílem je v celé EU výrazně posílit ochranu osobních údajů občanů. Nařízení GDPR vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 a je závazné pro všechny členské země EU, včetně České republiky. V ČR prakticky nahrazuje dosavadní, již zmíněný zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zrušit tento zákon a upravit některé oblasti ochrany osobních údajů českých občanů, které EU ponechala v působnosti členských států EU, má nově připravovaný český zákon, jenž má sněmovna schválit v průběhu roku 2018.

Jaké informace o Vás sbíráme a spravujeme?
Jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb jsme povinni o Vás – našich klientech, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání výkonů sociální služby. Jejich rozsah stanoví platná legislativa. Pro tyto účely od Vás vyžadujeme Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně pro to, abychom Vám mohli poskytovat konkrétní sociální službu, o niž jste nás požádali. Navíc jsme povinni některé Vaše osobní údaje uvádět při vykazování námi poskytnutých výkonů sociální služby a plnění dalších zákonných povinností (např. na základě Pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu nebo podmínek pro příjemce dotací na provoz a poskytování sociální služby z veřejných zdrojů). V těchto případech ale vykazujeme údaje v anonymizované podobě. Uvádíme tedy např. typ závislosti, věk, pohlaví, město/obec trvalého bydliště, ale ne Vaše jméno, datum narození, adresu či rodné číslo.
Vaše neanonymizované osobní údaje sdělujeme pouze oprávněným subjektům (zejména úřadům) tehdy, kdy nám to ukládá zákon a s Vaším souhlasem. Ale pracovníky těchto úřadů české zákony a GDPR rovněž zavazují k ochraně Vašich osobních údajů a k povinné mlčenlivosti.

Jaká máte při poskytování sociálních služeb ve vztahu ke shromažďování osobních údajů práva?
Jako klient sociální služby máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás vedeme.

Pokud dojdete k závěru, že Vaše osobní údaje nevedeme správně nebo nejsou přesné, máte právo požádat o jejich opravu.

Máte i právo požádat o vymazání dobrovolně poskytnutých osobních údajů, ale jen těch, které nejsme jako poskytovatel sociálních služeb ze zákona povinni shromažďovat. Ty vymazat nemůžeme.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy o jejich ochraně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Tím je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha (www. uoou.cz) e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111