CHYBÍ VÁM VE ŠKOLE EFEKTIVNÍ PREVENTIVNÍ AKTIVITY? MÁTE UŽ DOST JENDORÁZOVÝCH PŘEDNÁŠEK A BESED?

OBRAŤE SE NA NÁS

CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE

Pro žáky 5.-7. ročníků ZŠ nabízíme interaktivní autorský preventivní program Všeho (jenom) s Mírou, který je zaměřený na tyto rizikové formy chování:

  • užívání alkoholu,
  • hazardní hraní/sázení,
  • užívání internetu.

Při práci se žáky používáme filmové ukázky, prezentace, pracovní listy, prožitkové techniky a diskuze. Programy vedou kvalifikovaní lektoři.

 

PROČ VŠEHO (JENOM) S MÍROU?

Hlavními hrdiny jsou Míra a Míra, kteří žáky celým preventivním programem provázejí. Program tvoří 4 tématické bloky, které žáci absolvují v průběhu jednoho školního roku. Forma zpracování témat a průběh lekcí jsou přizpůsobeny věku žáků.

1. BLOK: ČLOVĚK – TVOR ZÁVISLÝ

S využitím společných diskuzí a pracovních listů pomáhají lektoři žákům porozumět, co je závislost.

2. BLOK: ČLOVĚK – TVOR ROZMAZLENÝ

V tomto bloku přibližují lektoři žákům proces vzniku závislosti. První a druhý blok jsou realizovány společně, v tentýž den, v rozsahu 3 vyučovacích hodin.

3. BLOK: ČLOVĚK – TVOR HRAVÝ

Blok v rozsahu 3 vyučovacích hodin je zaměřen na hazardní hraní a chování na internetu. Probíhá formou hry, v níž si žáci mohou vyzkoušet „hazard“ na vlastní kůži, v bezpečí a v přítomnosti lektora.

4. BLOK: ČLOVĚK – TVOR SPOLEČENSKÝ

Blok v rozsahu 3 vyučovacích hodin je zaměřen na užívání alkoholu a kouření. S pomocí pracovních listů a prožitkových aktivit přibližují lektoři žákům jejich rizika.

 

Služba je finančně podporována Úřadem vlády ČR – Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

KDE A KDY NÁS NAJDETE?

Centrum primární prevence

WHITE LIGHT I,z.ú.

Pražská 166/47

400 01 Ústí nad Labem – Vaňov

tel.: +420 602 378 312, +420 725 874 363

e-mail: prevence@wl1.cz

Informace poskytujeme v pracovních dnech do 16:00 hod.

Preventivní bloky realizujeme ve všech školách v termínech a časech dohodnutých se zástupci škol.

Program Všeho (jenom) s Mírou poskytujeme základním školám v Ústeckém kraji ZDARMA v roce 2017 (nabídka je limitována výší přidělené dotace).

Službu jsme otevřeli v r. 2016 díky finanční podpoře RVKPP, navazuje na naše preventivní aktivity v projektu Reliéf, který jsme za finanční podpory z Evropského sociálního fondu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR realizovali od r. 2008. V loňském roce jsme druhý zmíněný projekt ukončili.

Centrum primární prevence vzniklo s cílem poskytovat služby specifické primární prevence žákům ZŠ a ve spolupráci se školami v Ústeckém kraji tak přispívat k předcházení výskytu jejich rizikového chování a minimalizovat riziko jejich možného sociálního vyloučení. Proto jsme vytvořili interaktivní autorský preventivní program „Všeho (jenom) s (M)írou“, který je zaměřen na předcházení vzniku a rozvoje různých forem závislostního chování (alkohol, kouření, gambling, sázení, internet apod.).

Služby specifické primární prevence jsou poskytovány zejména žákům 5. – 7. tříd ZŠ v Ústeckém kraji. V roce 2016 jsme poskytovali služby bezplatně, provozní náklady byly hrazeny z dotace poskytnuté RVKPP.

 

KONCEPCE POSKYTOVANÉHO PROGRAMU

1. OBECNÉ INFORMACE O CENTRU PRIMÁRNÍ PREVENCE

1.1 Základní informace o Centru primární prevence
Centrum primární prevence White Light I vzniklo v roce 2016. Realizuje preventivní program Všeho (jenom) s Mírou, který je zaměřený na prevenci užívání alkoholu, tabáku a hazardního hraní. Nachází se na adrese Pražská 166/47, Ústí nad Labem 400 01. Kontakt je možný na telefonu + 420 602 378 306 nebo přes email prevence@wl1.cz

1.2 Informace o programu Všeho (jenom) s Mírou
Program Všeho (jenom) s Mírou je program primární prevence zaměřující se na prevenci užívání alkoholu, tabáku, hazardního hraní a rizikového chování na internetu. Program probíhá ve čtyřech tematicky rozdělených blocích s celkovou dotací 12ti hodin. Bloky jsou rovnoměrně rozděleny do školního roku. Program vždy provádí dva vyškolení lektoři. Lekce probíhají interaktivní formou (audiovizuální technika, pracovní listy pro žáky, zážitkové aktivity). Během celého bloku je ve třídě umístěna anonymní krabička na dotazy, které lektoři na konci bloku zodpoví. Žákům je předán kontakt na lektory, pokud by chtěli cokoli řešit individuálně. Na konci bloku je žákům rozdán anonymní evaluační dotazník. Bloky provádí stejní lektoři, tedy každý má své určené třídy.

2. FILOSOFIE CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE

2.1 Filosofie Centra primární prevence
Základním kamenem filozofie Centra primární prevence je, že zavírat oči nad problémy a dělat, že neexistují, je nesmysl (prohibice nikdy nefungovala – zakázané ovoce chutná nejlépe). S problémovými jevy, kterými se zabýváme, se cílová skupina dříve nebo později setká a je dobré je na takovéto situace připravit a pomoci jim je v budoucnu zvládnout bez úhony.

2.2 Poslání
2.2.1 Poslání zařízení

Hlavním posláním White Lightu I. z,ú. je poskytování služeb primární, sekundární a terciální prevence užívání omamných a psychotropních látek a hazardního hraní jejich uživatelům, jejich blízkým a pomoci lidem v obtížných životních situacích.

2.2.2 Poslání Centra primární prevence je poskytovat preventivní programy, pomoc a podporu cílové skupině.

2.3 Východiska Centra primární prevence – hlavním východiskem pro realizaci programu jsou zásady efektivní primární prevence (peer prvek, KAB model, podpora protektivních faktorů, denormalizace, pozitivní orientace – podpora zdravého životního stylu, cílenost programu k cílové skupině, komplexnost programu a interaktivita). Teoretický základ lekcí vychází z odborných publikací na daná témata.

2.4 Cíle Centra primární prevence

2.4.1 Hlavní cíle Základním cílem našeho preventivního programu je zvýšit povědomí žáků (účastníků preventivního programu) o možných rizicích spojených s užíváním alkoholu a tabáku, dále také s hazardním hraním, sázením, nadměrným užíváním internetu, PC, mobilu, tabletu či herních konzolí.

2.4.2 Dílčí cíle Dílčím cílem je vybavit žáky dovednostmi, jež jim mohou pomoci riziku vzniku závislostního chování předcházet. Pomocí aktivního zapojování individuálně či ve skupinové práci si žáci přichází na rozdíl mezi zdravým životním stylem a závislostním chováním.

2.5 Cílová skupina
Cílovou skupinou našeho preventivního programu jsou žáci 5. – 7. tříd základních škol v Ústeckém kraji. Jedná se o mladé lidi více či méně ohrožené rizikovými faktory, které mohou vést ke vzniku rizikového, respektive závislostního chování.

3. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU PRIMÁRNÍ PREVENCE

3.1 Podmínky realizace programu primární prevence
Program je realizován v prostorách škol. Zajištění bezpečnosti žáků je záležitostí školy. Program probíháv době školního vyučování. Škola předem informuje klienty o konání programu a motivuje je k aktivní účasti. Programy jsou uskutečňovány bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, vyznání, politické přesvědčení, psychický a fyzický stav klientů. Programy jsou uskutečňovány bez zbytečných odkladů. Programy jsou uzpůsobeny věku cílové skupiny.

3.2 Kritéria pro realizaci programu primární prevence
Zájemci jsou o programu informováni na webových stránkách organizace, na sociálních sítích (Facebook), na letáčku s nabídkou PP, na odborných konferencích, kterých se pracovníci škol a školských zařízení také účastní (např. PPRCH).
Po kontaktu se školou (škola může kontaktovat Centrum PP, nebo pracovníci pravidelně oslovují školní metodiky prevence) je domluvena osobní schůzka, na které dojde k představení programu a k párování potřeb školy s nabídkou programu. Pokud obě strany souhlasí je uzavřena smlouva a začíná se jednat o termínech realizace. Komunikace probíhá buď osobně, telefonicky, nebo emailem.V případě naplnění kapacity organizace jsou školy zařazeny do pořadníku a na jeho základě poté osloveny s nabídkou.

3.3 Kritéria pro odmítnutí realizace programu všeobecné primární prevence ze strany poskytovatele Program není realizován, pokud nedojde k vzájemné shodě mezi Centrem PP a vedením školy na obsahu programu, na realizaci, poskytnutí prostor atd.
Program není realizován, pokud škola požaduje pouze jednorázovou akci, nebo pokud se požadavky školy neslučují s filozofií Centra PP.

3.4 Kritéria pro ukončení spolupráce
K ukončení spolupráce může dojít na obou stranách při nedodržení podmínek smlouvy.

4. Objednávání programu
Objednání programu je možné přes email prevence@wl1.cz, dále pak telefonickým kontaktem nebo prostřednictvím osobní schůzky.

5. Realizátoři programu
Program provádí pouze lektoři, kteří prošli školením na náš preventivní program. Lektor musí ovládat znalosti z oblasti rozdělení, účinků a následků užívání návykových látek a hazardního hraní, dále základní právní povědomí ohledně návykových látek, bio-psycho-socio-spirituální model přístupu k člověku a základní informace o závislosti.
Lektoři jsou dále školeni v práci s cílovou skupinou, probíhá nácvik lekcí a krizových situací společně s jejich zvládáním. Také se zaměřujeme na styl komunikace s cílovou skupinou.
U lektorů je pro nás, kromě výše popsaného, nezbytný peer prvek, tedy že se jedná o mladé lidi, věkově blízké cílové skupině. Chceme, aby lektoři působili jako starší kamarádi, kteří ale mají přirozenou autoritu a dokáží dětem předat obsah programu.
Lektoři se před programem potkávají s metodikem PP nebo třídním učitele a informují se o situaci ve třídě. Setkání se opakuje po ukončení programu. Škola dostává pravidelně zprávy o uskutečněných částech programu v konkrétních třídách.

Ohlédnutí za rokem 2016

V roce 2016 jsme vytvořili interaktivní autorský preventivní program „Všeho (jenom) s (M)írou“, který jsme pilotně ověřili na 4 ZŠ v Ústeckém kraji. Celkem jsme poskytli služby specifické primární prevence 345 žákům 5. – 7. ročníků základních škol. Realizovali jsme celkem 164 preventivních bloků. Do programu se zapojilo 21 učitelů. Preventivní program byl, s velkým úspěchem, prezentován na konci PPRCH v říjnu 2016. Obdrželi jsme kladné ohlasy a žádosti o možnou spolupráci.

 

Co nás čeká v roce 2017

V roce 2017 plánuje pokračovat v rozšiřování nabídky programu primární prevence do škol v Ústeckém kraji s ohledem na získané dotace na jeho realizaci. Připravujeme certifikaci vytvořeného programu, zaškolení týmu lektorů primární prevence. Kromě toho připravujeme semináře pro metodiky prevence ZŠ.

 

Tým služby

Bc. Bronislava Marko – vedoucí CPP

Bc. Barbora Šťastná – školitel, lektor PP a spolutvůrce programu

Bc. Matěj Černý – lektor PP a spolutvůrce programu

Bc. Anna Radimecká – lektor PP a spolutvůrce programu

PhDr. Josef Radimecký PhD., MSc. – odborný ředitel

 

mmm

3 hlavní hrdinové našeho preventivního programu „Všeho (jenom) s (M)írou“. Autorkou kreseb je naše nedávná klientka B.H., které držíme palce.