Projekt „ RE-STARTUJEME 07 – rekvalifikace mladých lidí s doprovodným programem je pokračováním úspěšného projektu „Rekvalifikace mladých lidí ohrožených exkluzí s doprovodným sociálním programem“(jednalo se o pilotní projekt), který byl ukončen k datu 15. 07. 2006.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A ÚSTECKÝM KRAJEM

  

Odkazy: Strukturální fondy Evropská únie Ústecký kraj

Program RE- STARTUJEME 07 je součástí Sociálně právní agentury (dále jen SPA), občanského sdružení WHITE LIGHT I., které je nestátní neziskovou organizací poskytující služby v oblasti prevence, léčby a resocializace drogově závislých mladých lidí a mladých lidí v tíživé životní a sociální situaci.

Provozní doba:

PO 8:00 – 16:30
ÚT 8:00 – 16:30
ST 10:00 – 20:00
ČT 8:00 – 16:30
PÁ 8:00 – 15:00

Poslání a cíle

Posláním programu je omezovat nepříznivé důsledky různých forem problematického a rizikového chování u osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu nezaměstnanosti. Podpořit klienta k aktivnímu hledání, získání a udržení si pracovního místa. Občanské sdružení WHITE LIGHT I., poskytuje službu sociální rehabilitace s názvem program „RE- STARTUJEME 07“ dle § 70 Zákona č. 108/2006 Sb. Tato sociální služba je poskytována v provozovně poskytovatele na adrese : Sociálně právní agentura, Ústí nad Labem – Krásné Březno, Drážďanská ulice číslo popisné 106, PSČ 400 07.

Cílem programu je plnohodnotně začlenit klienta do společnosti. Klient vstoupivší do programu by měl problematické oblasti vyřešit, přinejmenším se však v problému zorientovat a nalézt řešení a cestu. Každý klient přichází s jiným problémem a má specifické (konkrétní) požadavky. Proto program nabízí dílčí krátkodobé cíle, kterých lze dosahovat.

Dílčí cíle:

Docílit souladu mezi osobností klienta a nároky pracovní pozice
Metoda vedoucí k naplnění cíle : profesní diagnostika, zjištění dovedností, schopností a znalostí klienta, zjištění problematických oblastí ovlivňujících výběr profese
Způsob vyhodnocování : vyhodnocení individuálního plánování, zpětná vazba od klienta

Další vzdělávání klienta
Metoda vedoucí k naplnění cíle : skupinové vzdělávání v oblastech běžných pracovně právních, sociálně právních a trestně právních otázkách. Rekvalifikační kurzy.
Způsob vyhodnocování : vyhodnocení při individuálním plánování, zpětná vazba od klienta, závěrečné zkoušky rekvalifikačních kurzů

Zapojení klienta do pracovního procesu
Metoda vedoucí k naplnění cíle : pracovní poradenství, nalezení zaměstnání, získání zaměstnání, udržení si zaměstnání
Způsob vyhodnocování : vyhodnocení individuálního plánování, zpětná vazba od klienta

Individuální podpora klienta
Metoda vedoucí k naplnění cíle : redukce emočního napětí (uvolnění a odreagování při osobních rozhovorech), motivace (vedení) klienta ke zvyšování sociálních dovedností. Podpora klienta a jeho vedení ke společensky přijatelným způsobům řešení náročných životních situací
Způsob vyhodnocování: vyhodnocení individuálního plánování, zpětná vazba od klienta

Všechny krátkodobé cíle jsou stanoveny tak, aby byly dosažitelné, reálné, měřitelné a vyhodnotitelné. Na základě zpětné vazby tak lze přizpůsobovat program tak, aby byl co nejefektivnější.

Cena služby podporovaného bydlení

Všechny služby nabízené programem RE-STARTUJEME 07 jsou poskytovány bezplatně.

Komu je program určen

Cílová skupina

Služba je určena všem osobám: 
-starším 15 let
-evidovaným na úřadu práce (dále jen ÚP)
-klientům s nízkou kvalifikací (vzděláním)
-klientům, kteří mají problém najít a udržet si pracovní místo
-klientům ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností

Služba není určena: 
-klientům se závažným zdravotním, psychiatrickým, mentálním či smyslovým postižením (chybí bezbariérový přístup, personál není dostatečně kvalifikován pro práci s osobami s diagnostikovanou mentální poruchou, personál není vzdělán v alternativní komunikaci)

Příjem klientů do programu

Informační pohovor

Pokud má klient zájem zjistit více informací o programu, má možnost navštívit zaměstnance programu, kteří s ním realizují tzv. informační pohovor. Termín informačního pohovoru si může uchazeč o služby programu dohodnout telefonicky, e-mailem  nebo osobně. Pokud to provozní situace dovoluje, může informativní pohovor absolvovat bez objednání.

Vstupní pohovor

Vstupní pohovor provádí zaměstnanec programu. Vstupní pohovor je možno realizovat ve všední dny  v  rozmezí od 09.00 – 15.00 hodin na pracovišti v Ústí nad Labem.
Klient se ke vstupnímu pohovoru objednává. V případě, že není objednán a dovolují to aktuální provozní podmínky SPA, může vstupní pohovor absolvovat ihned.
Pohovor je strukturovaný a jeho účelem je získat základní informace o klientovi a podepsat příslušné formuláře se vstupem do programu související. Pracovník, který provádí vstupní pohovor, je povinen vypracovat Vstupní dotazník. Se zájemcem je sepsána Smlouva o poskytnutí služeb programu.

Klienti jsou povinni při vstupu do programu dodržovat ty to pravidla

  • Zákaz donášení a užívání alkoholových a nealkoholových drog v prostorách, které spravuje SPA (kanceláře a chráněný byt)
  • Zákaz psychického a fyzického násilí během účasti v programu
  • Zákaz donášení a používání zbraní v prostorách, které spravuje SPA (jedná se o útočné, či obranné, bodné a palné zbraně – nože, dýky, boxery, pistole, plynové zbraně, elektrošoky apod. – výjimkou je kapesní nůž)
  • Zákaz fyzické agrese a psychického nátlaku (vydírání, šikana) vůči účastníkům programu
  • Spolupráce klienta v programu (tzn. Dodržování sjednaných termínů programových aktivit, aktivita při individuální a skupinové práci, plnění dohodnutých úkolů a pokrok při dosahování resocializačních cílů, na požádání pracovníka SPA poskytnout osobní věci ke kontrole, na požádání pracovníka SPA podstoupit screeningový test pro ověření abstinence).

Během účasti v programu není doporučeno užívat alkohol ani jiné drogy, v případě prokázaného aktuálního nadužívání těchto látek během programových aktivit může být klient z programu vyloučen.

Poskytované služby

Další vzdělávání klienta
Skupinové vzdělávání v oblastech běžných pracovně právních, sociálně právních a trestně právních otázkách. Rekvalifikační kurzy.

Pomoc při zapojení klienta do pracovního procesu
Pracovní poradenství, nalezení zaměstnání, získání zaměstnání, udržení si zaměstnání.

Individuální psychická podpora klienta
Redukce emočního napětí (uvolnění a odreagování při osobních rozhovorech), motivace (vedení) klienta ke zvyšování sociálních dovedností.
Podpora klienta a jeho vedení ke společensky přijatelným způsobům řešení náročných životních situací.

Motivační práce s klientem již ve výkonu trestu ve věznici
Skupinová práce, individuální pohovory ve věznici.

Drogové poradenství
Zprostředkování následné péče, podporovaného bydlení, léčby.

Písemné poradenství
Korespondenční práce s klientem za účelem vyřešení potíží a naplánování přechodu z výkonu trestu na svobodu.

Věznice ve kterých program působí:
Teplice
Litoměřice
Bělušice
Nové Sedlo
Všehrdy

Tým


Absolventka magisterského studia andragogiky na UJAK Praha a bakalářského studia sociální práce na TU Liberec. V letech 1987 – 1992 pracovala na Státním statku jako technicko hospodářský pracovník.

V letech 1995 – 2005 pracovala jako sociální pracovnice a zástupkyně ředitelky v Dětském domově „Země dětí“. Od roku 2005 až dosud pracuje v o.s. WHITE LIGHT I., jako vedoucí Sociálně právní agentury a vede programy Následné péče o ex-uživatele drog, Rekvalifikační program, Program Pomoc lidem v konfliktu se zákonem a Probační program pro mladistvé.

V letech 2007-2008 působila jako lektor programu pro mladistvé prvopachatele trestných činů – „Právo pro každý den“ pro soudní okres Ústí nad Labem a Teplice. Je absolventkou řady odborných vzdělávacích a výcvikových kurzů:
(1999) Realizace práv dítěte v podmínkách výkonu ústavní a ochranné výchovy – právní minimum
(2000)Výcvikový program „ Od konfliktu k toleranci“
(2005) I. stupeň lektora pro Akreditovaný probační program „Právo na každý den“
(2006) II. stupně lektora pro Akreditovaný probační program „Právo pro každý den“
(2007)Krizová intervence
(2008) Vzdělávání poskytovatelů soc. služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže v ČR
(2007-2008) Manažer pro komunikaci a PR v neziskovém sektoru
Přednáší a publikuje v oblasti postpenitenciární péče (péče o lidi po výkonu trestu).

Studentka třetího ročníku oboru Speciální pedagogiky na Univerzitě J.A.K. v Praze. V letech 1996 – 1999 pracovala jako kontaktní pracovník Centra pro drogově závislé v Jeseníku, zabývala se především oblastí primární prevence.
Od roku 2003 až dosud pracuje v o.s. WHITE LIGHT I. jako sociální pracovník v Následné péči o ex – uživatele drog. Z odborného vzdělávání absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik u ISZ (2003 – 2008), Kurz krizové intervence (2007), Kurz kreativně expresivní výchovy a arteterapie – I. stupeň (1999), Komunikativní dovednosti pro sociální pracovnice u IPPP (1998) a Kurz primární prevence sociálně patologických jevů u IPPP (1996 – 1997).
V roce 1999 absolvovala 6 týdenní stáž skupinové psychoterapie neuróz – PL Kroměříž. Další praxi má v oblasti postpenitenciární péče a rekvalifikací v projektech ŠANCE 06 a RE – STARTUJEME 07 – o.s. WHITE LIGHT I. .