SKYPE – NALEZNETE NAS PŘES nelatkovky@wl1.cz

Pobočka ÚL
Ústí nad Labem – úterý + čtvrtek – kontaktní doba pro klienty 9.00-15.00 hodin
Pražská 47
Ústí nad Labem
400 01
nelatkovky@wl1.cz
mobil: +420 602 188 113
tel./fax.: + +420 475 531 178

Pobočka-RUMBURK
Rumburk – pondělí – kontaktní doba pro klienty 9.00-15.00 hodin
Třída 9. května 1127/25
Rumburk
408 01
mobil: 602 195 104
email: kc-rumburk@wl1.cz

Pobočka-TEPLICE
Teplice – středa + pátek – kontaktní doba pro klienty 9.00-15.00 hodin
Doubravská 122/5
Teplice
415 01
mobil: +420 602 414 911
tel.: +420 417 530 788
email: kc-teplice@wl1.cz

Poslání a cíle

Rozšířit stávající nabídku služeb pro uživatele návykových látek na území Ústeckého kraje – zejména v regionech Ústecko, Teplicko a Šluknovský výběžek) o služby poradenství pro osoby s nelátkovými závislostmi, pomoci jim při řešení problémů souvisejích a/nebo plynoucích z jejich životního stylu a při jejich úspěšné re-/integraci do života společnosti.
Pozn. – služby ambulantní následné péče poskytované předkladatelem v Ústí n. L. vyhledávají absolventi různých typů léčby závislého chování nejenom z Ústí n. L., ale obyvatelé ze spádové oblasti Ústecka, Teplicka a Mostecka. Ambulantní poradenské služby poskytované KPC Teplice využívají uživatelé návykových látek z celého regionu Teplicka a služeb KPC Rumburk uživatelé NL z celého regionu Šluknovska.

V uvedených regionech nejsou poskytovány služby ambulantního adiktologického poradenství, tj. včetně služeb pro osoby s nelátkovými závislostmi přesto, že několik psychiatrických ambulancí má se zdravotními pojišťovnami nasmlouvaný tzv. AT úvazek.
Osoby ohrožené závislostmi se proto obracejí se žádostí o odbornou pomoc na námi provozované služby, jež je na rozdíl od zmíněných psychiatrických ambulancí přijmou a požadované služby jim na základě jejich individuálních potřeb a situace poskytnou. I proto plánujeme provozované služby během letošního roku akreditovat jako adiktologické ambulance a chceme vyjednávat se zdravotními pojišťovnami o uzavření smluv na poskytování adiktologických výkonů schválených MZ ČR.

Cena služby podporovaného bydlení

VEŠKERÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ!!!!

Komu je služba určena

Osoby starší 15-ti let, které se potýkají s osobními, vztahovými, sociálními a/nebo zdravotními problémy souvisejícími s a/nebo způsobenými jejich životním stylem –zejména s patologickým hráčstvím, problémy s užíváním počítačů, internetu, případně dalších forem závislostního nelátkového chování – které nepříznivě ovlivňuje kvalitu jejich života a brání jejich úspěšné integraci do života společnosti.

Příjem klientů

Rumburk – pondělí – kontaktní doba pro klienty 9.00-15.00 hodin

Teplice – středa + pátek – kontaktní doba pro klienty 9.00-15.00 hodin

Ústí nad Labem – úterý + čtvrtek – kontaktní doba pro klienty 9.00-15.00 hodin

Poskytované služby

Anonymní konzultace

(prostřednictvím nových médií – SKYPE, FACEBOOK nebo telefonické poradenství)

Vzhledem k některým typům závislostního chování – závislost na internetu, na mobilu apod. předpokládáme poptávku po anonymně poskytovaných poradenských službách s využitím nových médií, jako jsou např. SKYPE nebo FB. Z dosavadních zkušeností při poskytování služeb pro uživatele návykových látek předpokládáme i poptávku po službách telefonického poradenství, zejména ze strany rodičů mladých lidí se závislostním chováním. Tyto typy poradenských služeb respektují právo (potenciálních) klientů na zachování jejich anonymity, současně mohou pomoci navázat s nimi kontakt, pomoci jim získat základní orientaci v jejich situaci, nabídnout jim možné postupy při jejím řešení, motivovat je k využití nabízené ambulantní formy poradenství, případně je referovat do služby, která může nejlépe saturovat jejich aktuální potřeby.

Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče - Vstupní vyšetření

Zahrnuje proces navázání spolupráce s klientem, získání anamnestických údajů od klienta, studium dostupné dokumentace a vyhodnocení těchto informací. V rámci výkonu je mapováno rizikové chování klienta ve vztahu k užívání návykových látek. Součástí výkonu je zhodnocení celkového stavu klienta se zvážením dalších potřebných intervencí a následné stanovení individuálního terapeutického plánu.

Adiktolog za použití standardizovaných dotazníků vyhodnotí léčebné postupy a potřeby klienta. Ve spolupráci s klientem písemně zpracuje individuální léčebný plán.

Diagnostika

pomocí standardizovaných dotazníků a strukturovaného pohovoru

Škála závažnosti závislosti (SDS)

EuropASI – strukturovaný rozhovor sloužící ke  zmapování problémů klienta souvisejících a/nebo způsobených závislostním chováním v sedmi oblastech a k vyhodnocení jejich závažnosti.

Kontrolní adiktologické vyšetření

Konzultace s klientem směřující k posouzení průběhu léčby a uplatnění přiměřených léčebných intervencí. Doplnění anamnestických dat, případná úprava individuálního léčebného plánu. Pozorování chování a příznakových změn, rozhovor o subjektivních potížích a jejich změnách, posouzení účinků léčení, stanovení postupu na další období.

Minimální kontakt adiktologa s pacientem

Výkon má kontrolní a edukativní charakter. Odborná práce s klientem zahrnující předávání informací etiologii a průběhu léčby závislostního chování včetně doporučení a postupů minimalizace rizik s tímto chováním spojených.

Odborné poradenství

Poradenství obsahuje intenzivní sociální, finanční, dluhové a pracovní poradenství, stejně jako poradenství k řešení aktuálních problémů klienta v bio-psycho-socio-spirituálních oblastech směřující ke stabilizaci klienta v jeho nepříznivé životní situaci.

Adiktologická individuální terapie

Práce s klientem zaměřená na monitorování a řešení aktuálních potřeb či problémů klienta v rámci stabilizace jeho psychického stavu a v rámci posílení či udržení změn v životním stylu. Psychoedukace klienta, kognitivně-behaviorální techniky zaměřené na zvládání běžných situací, case management, prevence relapsu, stabilizace klienta, motivační trénink.

Adiktologická terapie rodinná

Je zaměřena na rodinu, nebo její část, případně na osoby blízké klientovi. Součástí výkonu je také poskytování informací o závislosti, průběhu léčby, možnostech a limitech a mediace rodinné dohody.

Hledají se společné cíle a možnosti vzájemného soužití. Pokud se podaří stanovit společné cíle, dále se pracuje na jejich naplnění. Probíhá edukace o dílčích aspektech závislostního chování.

Adiktologická skupinová terapie

Skupina se schází v předem určený čas. Skupinová činnost využívá edukace a prvky integrativní psychoterapie s důrazem na přístupy kognitivně behaviorální, psychodynamické a interpersonální. Jednotlivá témata jsou volena tak, aby se postupně probraly různé problémy, které mohou klienty potkat – jak se vyrovnat se svojí minulostí, jak si upravit životní styl, jak si najít a neztratit práci, jak navazovat partnerské vztahy, jak rozpoznat své rizikové situace, nácvik asertivity atd. Součástí tematické skupiny je teoretický úvod do tématu, diskuse o něm, přehrávání problematických situací, řešení vlastních problémů souvisejících s tématem.