Obsah projektu

Obsahem projektu je vytvoření komplexního programu pro  reintegraci a resocializaci osob sociálně vyloučených, z důvodu závislého chování, ze společnosti a z trhu práce. Projekt si klade za cíl udržet následnou péčí pozitivní změny v chování a životním stylu klienta, které získal během léčebného procesu či abstinence. Osoby vracející se z léčby ze zdravotnického zařízení (včetně soudně nařízené léčby) mají obvykle velmi nízkou kvalifikaci, neexistující pracovní návyky, rozvrácené osobní vztahy. Projekt je uceleným programem, který zlepší kvalitu životů klientů se
zkušeností s užíváním návykových látek, kteří absolvovali pobytovou léčbu v psychiatrické léčebně a klade si za cíl pozitivně ovlivnit jejich návrat do pracovního procesu.
Projekt bude realizován o.s. WHITE LIGHT I., které je certifikovaným poskytovatelem služeb v oblasti primární, sekundární a terciární prevence užívání psychotropních a návykových látek více jak 12 let. Partnerem projektu je Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, která získala 26.6.2009 akreditaci zdravotnického zařízení SAK ČR jako první psychiatrická léčebna v
ČR.

Hlavní aktivity projektu

1.Motivační program směřující k navázání důvěry a spolupráce v průběhu hospitalizace. Klient si plánuje přesné kroky po výstupu z léčby, aby eliminoval rizika selhání.
2.Profesní diagnostika – metoda stanovení předpokladů profesního uplatnění klienta sloužící k docílení souladu mezi osobností klienta a nároky pracovní profese a pozice.
3.Vzdělávací aktivity výuka a trénink sociálních dovedností a zvýšení kompetencí. Aktivačně motivační program zaměřený na zprostředkování rekvalifikace a dalšího vzdělání.
4.Sociální poradenství a řešení individuálních potíží a stresů po návratu z hospitalizace
5.Drogové poradenství včetně abstinenčních a podpůrných skupin.
6.Pracovní poradenství směřující k nalezení a udržení si zaměstnání.
7.Volnočasové aktivity – trénink smysluplného využití volného času.
8. Podporované bydlení – nabídka bezpečného zázemí pro osoby bez bydlení.

Poslání a cíle

Cílem proj. je nabídnout komplexní a na léčbu navazující následnou odbornou péči a zázemí pro osoby odcházející z léčby závislostí ve zdravotnickém  zařízení s akcentem na jejich úspěšný „návrat“ do společnosti, zejména pak na trh práce. Projekt zajistí i následnou péči pro osoby, které absolvovaly nařízenou léčbu, pro které tato služba doposud chybí. Prostřednictvím komplexního programu, který obsahuje složky: profesní diagnostika, vzdělávací, motivační a podpůrný sociální program, terapie v rámci doléčování a bytové zázemí projekt přispěje ke zlepšení rovných příležitostí lidí sociálně vyloučených z důvodu závislého chování. Umožní znevýhodněným skupinám na trhu práce jejich osobnostní růst a kvalitu života a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost a možnost uplatnění na otevřeném trhu práce.

Cena služby podporovaného bydlení

Služby ambulantní formy programu jsou bezplatné!

Pobytové služby programu  jsou zpoplatněny 50,-Kč á den a vstupní vratnou kaucí 1500,-. Při prodloužení klient je služba zpoplatněna 65,- Kč á den.

Komu je služba určena

Služba ambulantní formy i pobytové formy programu je určena všem klientům:
starším 15 let
abstinujícím od návykových látek
splňujícím diagnostická kritéria syndromu závislosti dle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí
klientům, kteří absolvovali léčbu v rozsahu minimálně 3 měsíce nebo po tuto dobu prokazatelně abstinují
osobám blízkým klienta

Služba není určena:
Osobám se závažným zdravotním, mentálním či smyslovým postižením (chybí bezbariérový přístup, personál není dostatečně kvalifikován pro práci s osobami s diagnostikovanou mentální poruchou, není vzdělán v alternativní komunikaci.

Přijetí do programu

Žádost o přijetí do programu

Zájemce o přijetí do programu NP je pozván ke vstupnímu pohovoru na základě Žádosti o přijetí do programu NP.
Tato žádost by měla obsahovat:

  • osobní údaje
  • kontakt
  • zařízení, ze kterého je zájemce referován
  • předběžný termín ukončení léčby
  • stručné důvody – proč má zájem o doléčování

K žádosti je dobré přiložit životopis v rozsahu min. 4 stran A4, ve kterém zájemce popíše svůj dosavadní život s důrazem na popis drogové kariéry, příčiny, které k užívání drog vedly, důvody, které jej vedly k rozhodnutí léčit svou závislost a dále důrazem na průběh léčby, změny, kterých dosáhl a cíle, jež si vytyčil a jíž by chtěl dosáhnout během svého doléčování. Dále přiložte doporučení k doléčování od osobního terapeuta v dosavadní léčbě.

Žádost zájemce zašle poštou na adresu NP nebo e-mailem na dolecovak@wl1.cz. Po doručení Žádosti o přijetí do programu NP, je zájemci písemně sdělen termín vstupního pohovoru. Pokud by tento termín zájemci nevyhovoval, stačí NP písemně, telefonicky či e-mailem kontaktovat a sjednat si termín náhradní.

Podmínky přijetí do programu

Hlavní podmínkou přijetí do programu NP je aktuální abstinence od drog a motivace k životu bez drog.

Podmínkou přijetí do ambulantního programu je absolvování krátkodobé léčby drogové závislosti v min. rozsahu 3 měsíců nebo prokázané docházení do ambulantního léčebného programu ve stejném rozsahu. Klient se při vstupním pohovoru prokáže lékařskou zprávou s komplexním somatickým, psychiatrickým a laboratorním vyšetřením – drogová závislost, žloutenky, HIV, jaterní testy, pohlavně přenosné nemoci – s datem ne starším než 3 měsíce. Dále klient k vstupnímu pohovoru přinese životopis v rozsahu 4 stran A4, pokud jej již nezaslal spolu s žádostí o přijetí do programu. Pokud klient vlastní závěrečnou zprávu o průběhu své předešlé léčby, rovněž ji přinese s sebou k vstupnímu pohovoru.

Poskytované služby

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

PSYCHOTERAPEUTICKÝ PROGRAM

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ

PODPOROVANÉ BYDLENÍ I. (I.fáze)

PODPOROVANÉ BYDLENÍ I. (II.fáze)

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

AMBULANCE

SLUŽBY MIMO PROGRAM

MANUÁL DOBRÉ PRAXE

Tým


-Absolventka magisterského studia andragogiky na UJAK Praha a bakalářského studia sociální práce na TU Liberec.
V letech 1995 – 2005 pracovala jako sociální pracovnice a zástupkyně ředitelky v Dětském domově „Země dětí“. Od roku 2005 až dosud pracuje v o.s. WHITE LIGHT I., jako vedoucí Sociálně právní agentury a vede programy Následné péče o ex-uživatele drog, Rekvalifikační program, Program Pomoc lidem v konfliktu se zákonem a Probační program pro mladistvé.

V letech 2007-2008 působila jako lektor programu pro mladistvé prvopachatele trestných činů – „Právo pro každý den“ pro soudní okres Ústí nad Labem a Teplice. Je absolventkou řady odborných vzdělávacích a výcvikových kurzů:
(1999) Realizace práv dítěte v podmínkách výkonu ústavní a ochranné výchovy – právní minimum
(2000)Výcvikový program „ Od konfliktu k toleranci“
(2005) I. stupeň lektora pro Akreditovaný probační program „Právo na každý den“
(2006) II. stupně lektora pro Akreditovaný probační program „Právo pro každý den“
(2007)Krizová intervence
(2008) Vzdělávání poskytovatelů soc. služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže v ČR
(2007-2008) Manažer pro komunikaci a PR v neziskovém sektoru
Přednáší a publikuje v oblasti postpenitenciární péče (péče o lidi po výkonu trestu).

Mgr. Petra Trbolová

Absolventka  Pedagogické fakulty  Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem (1990/1995). Od roku 2009 zaměstnána jako poradenský pracovník v neziskové organizaci WHITE LIGHT  I. v poradenském a vzdělávacím centru Relief. Od roku 2010 pracuje v o.s. WHITE LIGHT I. jako sociální pracovnice  v programu Následné péče v Teplicích.


Bc. Richard HnízdilAbsolvent Sociální politiky a sociální práce na FSE Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem (08/09). Absolvent sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v Integrativní psychoterapii PSÝCHÉ (akreditace MŠMT).
Absolvent řady kurzů a krátkodobých výcviků pro pomáhající profese, zejména orientované na závislosti. Absolvent kurzu Projektový manažer EU(2007-2013) Eurion, Brno. V letech 2002-2005 pracoval v Kontaktním centru pro drogově závislé Drug Out Club v Ústí nad Labem na pozici kontaktního pracovníka a terapeuta.
V 2003 realizoval projekt Drogové minimum pro sociální pracovníky. V roce 2004 spolupracoval na projektu studie „Substituce buprenorphinem“, Academia Medica Pragensis. V letech 2005-06 pracoval jako socioterapeut o.s Fokus v programu Chráněného bydlení pro duševně nemocné a zároveň jako školitel v projektu Re-Integrace duševně nemocných. Od roku 2006 pracuje v o.s. WHITE LIGHT I. jako socioterapeut v programu Následné péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti pro sociální pracovníky Ústeckého kraje. Od roku 2007 Certifikátor odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence uživatelů návykových látek.