Po   9:00 – 12:00 Rumburk, 12:30 – 16:00 Krásná Lípa
Út    9:00 – 12:00 Jiříkov, 12:30 – 16.00 Varnsdorf
St   11:00 – 13:00 Mikulášovice, 13:30 – 15:30 V. Šenov, 16:00 – 18:00 Šluknov
Čt  10:00 – 14:00 Varnsdorf, 14:30 – 16:30 Jiříkov
Pá   9:30 – 13:30 Krásná Lípa, 14:00 – 16:00 Rumburk

TELEFONNÍ KONTAKT NA TERÉNNÍ PRACOVNÍKY:

Terénní program :728 861 371
vedoucího služby – Bc. V. Jelínka +420 602 195 104

Poslání terénního programu

Poslání terénních programů

Posláním TP je prostřednictvím terénní práce usilovat o snižování a omezování rizik spojených s užíváním drog v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti v regionu Šluknovského výběžku.
Aktivním vyhledáváním a kontaktováním uživatelů drog přímo v terénu a poskytnutí jim kvalitních služeb, které je motivují k takovým činnostem, jež nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a zároveň vedou k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vznikajících v důsledku užívání návykových látek.

Cíle terénního programu

Cíle terénního programu:

 • aktivně vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci uživatelů drog s rizikovými formami chování
 • snižovat rizika spojená s užíváním návykových látek pro jednotlivé uživatele i pro společnost
 • motivovat klienty k využívání služeb kontaktního centra a jiných sociálních a zdravotnických zařízení.
 • bezpečnou likvidací infekčního materiálu přispívat k ochraně veřejného zdraví
 • zvyšovat informovanost veřejnosti o obecné prospěšnosti protidrogových služeb

Cílová skupina služeb terénního programu

 • osoby drogou ohrožené
 • osoby s drogou experimentující
 • osoby na droze závislé

Poskytované služby terénu

 • Poradenství a poskytování informací
 • Zprostředkování kontaktu na jiná zařízení sociálních služeb
 • Výměny injekčního materiálu a poskytování desinfekcí, vod a kondomů
 • Asistenční služba (doprovod do zdravotnických zařízení, pomoc při kontaktu s úřady)
 • Krizová intervence
 • Sběr a odborná likvidace injekčního materiálu
 • Vitamínový servis
 • Mapování drogové scény ve Šluknovském výběžku

Cena služeb

Veškeré nabízené služby jsou poskytovány  bezplatně.

Provozní a mzdové náklady zařízení jsou hrazeny z dotačních programů RVKPP, MZ, MPSV, Ústeckého kraje a z rozpočtu Města Rumburk a sponzorských darů.

Příjem klientů

veškeré služby TP Šluknovsko jsou poskytovány všem zájemcům o službu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace. Zájemce může nabízených služeb využít kdykoliv během provozní doby TP bez předchozího objednání. Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti, služby jsou poskytovány bezplatně.

V rámci TP:

 • Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti (maximální dostupnost služby bezplatně všem od 15 let věku bez ohledu na jejich pohlaví, státní, rasovou a etnickou příslušnost, náboženství, vyznání a socioekonomické možnosti.
 • Při kontaktu se službou má klient možnost vystupovat anonymně
 • Zaměstnanci Terénních programů  jsou vázáni mlčenlivostí dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Klient je přijímán jako individualita, je respektováno jeho rozhodnutí žít s drogou (Abstinence klienta není podmínkou spolupráce se zařízením).
 • V případě, že se klient rozhodne pro řešení své situace, je mu zprostředkován kontakt na jiné zařízení soc. služeb
 • Při prvním kontaktu se službou TP je klient seznámen se svými právy a s podmínkami využívání poskytovaných služeb

Tým

– vedoucí kontaktního a poradenského centra
– vedoucí terénního programu

Absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, obor Adiktologie – ukončeno SZZ dne 16. 9. 2011
odborná stáž v Kontaktním a poradenském centru Děčín

Další vzdělávání:

– kurz Krizové intervence, 20 hodin
– kurz Krizové intervence v praxi, 20 hodin
– kurz Prevence drogových závislostí, 40 hodin
– seminář Infekční nemoci u uživatelů drog, 12 hodin
– účast na pravidelných setkání zástupců severočeské sekce HR
– účast na komunitním plánování ve Šluknovském výběžku
– účast na XIII., XV., XVI. a XVII., XVIII., XXI., XXII.,XXIII. Celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a      54. celostátní  konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
– účast na VIII. Adiktologické konferenci Jihočeského kraje
– seminář „Hygienická služba a drogová problematika“ , 12 hodin
– vzdělávací seminář pro sociální pracovníky, pedagogy, vychovatele
– spolupráce na tvorbě Akčního plánu protidrogové politiky Ústeckého kraje
na období 2005 – 2009
– výcvik v integrativní skupinové psychoterapii, PhDr. Jitka Lakomá, CSc., PSÝCHÉ, 2005 – 2009
( 550 hodin, ukončení 7. 11. 2009)
– vzdělávání pro členy týmu o. s. WHITE LIGHT I., v průběhu celého roku
– spolupráce na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
– výcvik „Motivační rozhovory I., II. 32 hodin
– kurz první pomoci a resuscitace
– Akreditovaný vzdělávací program Standard kvality č. 5 – individuální plánování průběhu sociální služby, 6h.
– Motivační rozhovory

– terénní pracovník

Vystudovala VŠ TUL – sociální pracovník (bakalář) r. 2017, VOŠ a SŠ Vdf – maturitní zkouška r. 2013.

Další vzdělávání:

Kurz terénního pracovníka v sociálních službách, Vedení jednání, facilitace, moderování veřejných setkání. Komunikace a vedení jednání, Úvod do problematiky komunikace s uživateli s mentálním postižením, Úvod do problematiky prevence stresu a syndromu vyhoření, Úvod do práce klíčového pracovníka, Základy krizové intervence, účast na Adiktologická konference Jihočeského kraje.


– terénní pracovník

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk – maturitní zkouška (2016).

Další vzdělávání:

Kurz Pracovník v sociálních službách. Účast na adiktologické konferenci Jihočeského kraje, Základy krizové intervence pro sociální pracovníky, Řešení konfliktu a vyjednávání, Motivační rozhovory, Kvalita služeb (od papíru k praxi).


– terénní pracovník

Střední odborné učiliště, elektrikář slaboproud.

Další vzdělávání:

Kurz pracovníka v sociálních službách; Motivační rozhovory; Kvalita služeb.

Od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020 tato služba byla financována z dotačního programu Podpora sociálních služeb v rámci projektu POPOSUK 2, tj. z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje.