• SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Důraz klademe na pomoc, podporu a poradenství klientům na základě jejich individuálně zjišťovaných potřeb ve formě individuální práce s klientem.

V rámci sociálního poradenství řešíme otázku bydlení, problematiku hrazení nájemného a služeb s užíváním bytu, mezilidských vztahů, výchovy dětí, pomoc s domácím rozpočtem, orientaci v nárocích sociální péče, státní sociální podpory a jiných dávek apod.

  • PRACOVNÍ PORADENSTVÍ

Naším cílem je podpořit klienta k aktivnímu hledání, získání a udržení si pracovního místa. Prostřednictvím individuální práce s klientem si ujasníme, co vše potřebuje klient v této oblasti řešit. Společně s klientem sepíšeme profesní životopis, pomůžeme mu se orientovat na trhu práce, připravíme ho na vstupní pohovor a práci společně aktivně vyhledáváme.

  • DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

směřuje k problematické minulosti klienta, zejména řešení dluhů u různých nebankovních institucí, pokut, splácení různých škod a náhrad, kontaktování věřitelů a pomoc při vypracování splátkového kalendáře. Pomůžeme klientům zmapovat jejich dluhy a společně nalezneme přijatelná řešení.

  • VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

probíhají formou skupinového vzdělávání. Klient si v rámci těchto aktivit, prostřednictvím posílené motivace a praktického nácviku, prohlubuje dovednosti  v oblastech základních sociálních dovedností: základů komunikace, práce se stresem a zvládání stresových situací, úspěšného zvládání konfliktů a přijímání kritiky, zdravého sebeprosazení  a získání sebevědomí, vystupování při vstupním pohovoru a komunikaci se zaměstnavatelem, orientaci v trestním a pracovním právu aj.

  • MOTIVAČNÍ PROGRAM

je určen pro klienty, kteří mají nebo měli problém se závislostním chováním. Program se uskutečňuje prostřednictvím skupinového setkávání i individuálních konzultací. Naším cílem je podpořit klienta v abstinenci, prevenci relapsu a motivaci ke změně životního stylu.

  • REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

je realizován prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů. V nabídce máme tyto kurzy: Obsluha osobního počítače, Úklidové práce, Pomocné práce ve stavebnictví. Na základě úspěšného složení předepsané zkoušky je vydáno absolventovi kurzu „Osvědčení“ s celostátní působností na základě akreditace MŠMT ČR s uvedením specializace a rozsahu kurzu.