Projekt:

  • Kontaktní centrum WHITE LIGHT I Teplice s programem primární prevence
  • registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0010285, prioritní osa OPZ
  • datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2019
  • datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 12. 2021
  • účel dotace: spolufinancování provozu Kontaktního centra WHITE LIGHT I v Teplicích
  • cílem služeb Kontaktního centra WLI je snižovat zdravotní a společenská rizika spojená s užíváním návykových látek, podporovat pozitivní změny chování uživatelů drog v oblasti tělesného i duševního zdraví ať již při redukcí užívání drog, anebo při cílené trvalé abstinenci.