Kontaktní centrum s terénním programem WHITE LIGHT I je „dveřmi“ do systému péče o uživatele návykových látek. Jedná se o nízkoprahové zařízení, které poskytuje služby včasné a krizové intervence, poradenství, zdravotní a sociální pomoci osobám s nízkou motivací k léčbě závislosti. Kontaktní centrum se zaměřuje na poskytování služeb uživatelům návykových látek, kteří akceptují pouze nízkoprahové terapeutické a pomocné služby.

Co jsme:

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I je zařízení, jež poskytuje  služby sociální prevence uživatelům návykových látek. Jejich prostřednictvím se snaží minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a jejich nepříznivé dopady na veřejné zdraví i na jejich uživatele.

Osobám blízkým uživatelům návykových látek nabízíme poradenské a informační služby.

Poslání a cíle

Posláním Kontaktního centra WHITE LIGHT I Teplice je poskytovat uživatelům návykových látek a osobám jim blízkým kvalitní a státem certifikované odborné služby , které přispívají k jejich sociálnímu začleňování a zároveň směřují k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik a nepříznivých důsledků vznikajících v důsledku užívání návykových látek a tím přispívat k ochraně veřejného zdraví.

Hlavním cílem práce kontaktního centra je snižovat rizika spojená s užíváním návykových látek pro jejich jednotlivé uživatele a tím přispívat k ochraně veřejného zdraví – zejména pro místní komunitu. Dalšími cíli je motivovat sociálně vyloučené a znevýhodněné osoby k dosahování změn v jejich rizikovém chování, které ovlivňuje jejich celkové zdraví – tělesné i duševní a kvalitu jejich života ve společnosti, ať již při snížení užívání drog, ovlivňování způsobu jejich užívání anebo při cílené trvalé abstinenci. Důležitými cíli ve vztahu k ochraně veřejného zdraví jsou bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu, předcházení výskytu hepatitid (žloutenek) a HIV/AIDS, snižování úmrtnosti uživatelů drog a ovlivňování jejich životního stylu.

Komu je program určen

Služby poskytované Kontaktním centrem jsou určeny pro obyvatele města Teplice, do programu jsou však přijímáni i zájemci o využití služeb z ostatních měst.

Pro koho tu jsme:

 • osoby ohrožené užíváním návykových látek
 • osoby s návykovými látkami experimentující
 • osoby závislé na užívání návykových látek
 • blízké osoby uživatelů návykových látek (rodiče, rodina, partneři)
 • veřejnost

Poskytované služby

 • anonymní, telefonické nebo osobní poradenství spojené s problematikou užívání drog
 • rozhovor, informace
 • porozumění, podpora, pomoc
 • sociálně právní poradenství
 • sociální terapie a sociální práce
 • strukturované poradenství a motivační trénink
 • služby harm reduction – výměnný program v KC a v terénu
 • sběr a odborná likvidace použitých injekčních stříkaček
 • sociální a zdravotní poradenství
 • krátkodobé a krizové intervence
 • potravinový a vitamínový servis
 • základní zdravotní ošetření
 • testování na přítomnost drog v těle a těhotenské testování
 • předtestové a potestové poradenství

Cena za služby

Veškeré nabízené služby jsou poskytovány  bezplatně. Jedinou výjimku tvoří testování na přítomnost drog v moči pomocí screeningových testů, jež jsou prováděny za pořizovací cenu testu, tj. za 35,- Kč.

Provozní a mzdové náklady služby jsou hrazeny z dotačních programů RVKPP, MZ, MPSV, Ústeckého kraje, města Teplice, EU OPZ ITI, sponzorských darů aj.

Příjem klientů

Jak se stát uživatelem služby:

Veškeré služby Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I Teplice jsou poskytovány všem zájemcům o službu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace. Zájemce může nabízených služeb využít kdykoliv během provozní doby Kontaktního centra bez předchozího objednání. Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti, služby jsou poskytovány bezplatně.

Čekací doba:

žádná, klienti jsou přijímáni bez průtahů,  je-li to v dané době v možnosti zařízení.

Principy práce s klienty

 • Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti (maximální dostupnost služby bezplatně všem od 15 let věku bez ohledu na jejich pohlaví, státní, rasovou a etnickou příslušnost, náboženství, vyznání a socioekonomické možnosti. Služba je poskytována bez předchozího objednání, při kontaktu se zařízením má klient možnost vystupovat anonymně).
 • Zaměstnanci K-centra jsou vázáni mlčenlivostí dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Klient je přijímán jako individualita, je respektováno jeho rozhodnutí žít s drogou (abstinence klienta není podmínkou spolupráce se zařízením).
 • V případě, že se klient rozhodne pro řešení své situace, je mu poskytnuta odborná terapeutická péče dle jeho individuální situace a potřeb.
 • Při prvním kontaktu se zařízením je klient seznámen se svými právy a s podmínkami využívání poskytovaných služeb.

Kde nás najdete:

Zařízení se nachází v Teplicích v části Trnovany (u Červeného kostela).

adresa: Doubravská 122/5, 415 01 Teplice

telefon: 417 530 788, 602 414 911

e-mail: kc-teplice@wl1.cz

Toxikologické testování a adiktologické poradenství na tel. +420 604 627 072, +420 720 139 926

Provozní doba:

Po 9.00 – 17.00
Út  9.00 – 16.00
St  9.00 – 16.00
Čt  9.00 – 17.00
Pá 9.00 – 16.00

Výměnný program:

Po  9.00 – 17.00
Út   9.00 – 16.00
St   9.00 – 16.00
Čt   9.00 – 17.00
Pá  9.00 – 16.00

Kontaktní místnost, hygienický servis, potravinový servis:

Po 9.30 – 11.30, 12.00 – 15.00
Út  12.00 – 15.00
St  9.30 – 11.30, 12.00 – 15.00
Čt  12.00 – 15.00
Pá 9.30 – 11.30, 12.00 – 15.00

Tým


_kovandaAbsolvent oboru Sociálně pedagogická asistence na VŠ UJEP v Ústí nad Labem a Sociální pedagogika na VŠ KU v Praze. Do Kontaktního centra nastoupil v roce 2005 jako kontaktní a terénní pracovník. Od roku 2007 působí jako vedoucí Kontaktního centra a terénních programů.

Další vzdělávání:

V rámci projektů WL I. spolupracoval na probačních programech pro mladistvé a v poradenském centru RELIéf. Během své kariéry ve službách absolvoval kurz krizové intervence, poradenských dovedností, výcvik v terénní sociální práci, motivačních rozhovorech, rodinném poradenství, apod.
Další jeho specializací je náhradní rodinná péče, kde se vzdělává zejména v oblasti komunikačních dovedností s nezletilými a mladistvými, poskytuje pěstounům poradenství ohledně péče o svěřené děti a podporuje rodinný systém.


_buchtovaVystudovala obor Diplomovaná všeobecná sestra na VZŠ v Ústí nad Labem. Od roku 2009 pracuje v KC jako kontaktní pracovník.

Další vzdělávání:

Základy první pomoci, vedení poradenského rozhovoru, kurz krizové intervence, podzimní škola HR, letní škola HR, motivační rozhovory I. a II., a další krátkodobé vzdělávací kurzy se zaměřením na drogovou problematiku.

_veselovskaVystudovala Gymnázium a Střední odbornou školu dr. Václava Smejkala obor Veřejnosprávní činnost. Od 02/2018 pracuje jako terénní pracovník v TP.

Další vzdělávání:

Kurz krizové intervence, základy první pomoci a motivační rozhovory.

_hybsovaAbsolventka vyšší odborné školy sociální PERSPEKTIVA s.r.o., oboru Sociální práce a sociální pedagogika. Od 2014 do 2015 jako mentorka klientů azylového domu při přípravě na rekvalifikaci. Od 03/17 zaměstnána v KC jako kontaktní pracovník.

Další vzdělávání:

Kurz komunikace se skupinami ohroženými sociálním vyloučením, kurz krizové intervence, základy první pomoci a motivační rozhovory.


_knezickovaAbsolventka Střední školy obchodu a služeb. Od 03/13 zaměstnána jako terénní pracovník v TP. Nyní pracuje v KC jako kontaktní pracovnice.

Další vzdělávání:

Kurz pracovníka v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou práci, základy první pomoci při výkonu sociální práce, kurz krizové intervence a další krátkodobé vzdělávací kurzy se zaměřením na drogovou problematiku.

Gabriela Zíková, DiS.

Absolventka SŠ veřejnoprávní v Ústí nad Labem, studijní obor Veřejnoprávní ochrana a VOŠ Perspektiva – studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika. Pracovala v Azylovém domě jako pracovník v sociálních službách, poté na Úřadu práce jako referent státních sociálních dávek, později také jako vedoucí Chráněného bydlení pro lidi s hendikepem. Od r. 2020 pracuje pro organizaci White Light z.ú na pozici terénního i kontaktního pracovníka.

Další vzdělávání:

Komunikace s problémovými typy lidí v prostředí sociálních služeb
Sebezkušenostní výcvik
Vzdělání charitních pracovníků
Ochrana proti manipulaci
Podpora změny a motivace klientů


Mgr. Lenka ChourováVystudovala obor Psychosociální studia na HTF UK v Praze. Od roku 2015 pracovala v KC na pozici Kontaktního pracovníka, následně působila jako osobní poradce v projektu Transfer. Nyní pracuje na pozici asistentky vedoucího KC.

Další vzdělávání:

Kurz Kvalita služeb – od papíru k praxi, konference Drogové závislosti – Násilníci a oběti, konference Řešení konfliktu a vyjednávání a další krátkodobé vzdělávací kurzy se zaměřením na drogovou problematiku.