Kontaktní centrum s terénním programem WHITE LIGHT I je „dveřmi“ do systému péče o uživatele návykových látek. Jedná se o nízkoprahové zařízení, které poskytuje služby včasné a krizové intervence, poradenství, zdravotní a sociální pomoci osobám s nízkou motivací k léčbě závislosti. Kontaktní centrum se zaměřuje na poskytování služeb uživatelům návykových látek, kteří akceptují pouze nízkoprahové terapeutické a pomocné služby.

Co jsme:

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I je zařízení, jež poskytuje  služby sociální prevence uživatelům návykových látek. Jejich prostřednictvím se snaží minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a jejich nepříznivé dopady na veřejné zdraví i na jejich uživatele.

Osobám blízkým uživatelům návykových látek nabízíme poradenské a informační služby.

Poslání a cíle

Posláním Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I Rumburk je prostřednictvím poskytování kontaktních a poradenských služeb snižujících zdravotní, finanční a společenská rizika plynoucí z užívání drog zkvalitnit život uživatelům drog i široké veřejnosti na Šluknovsku.

Poslání a cíle jsou v souladu se strategií protidrogové politiky a směřují k:

 • minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog
 • ochraně většinové společnosti („neuživatelů drog“) před negativními dopady souvisejícími s užíváním návykových látek (tzv. princip Public Health)
 • celkovému zmírnění zdravotně sociálních dopadů souvisejících s drogovou problematikou

Cíle kontaktního centra

 • Pozitivní změna rizikového chování samotných uživatelů drog navázaných na službu.

Změna chování a postojů sociálního okolí uživatelů drog a široké veřejnosti k drogové problematice, která se jich přímo nebo nepřímo týká.

Komu je program určen

Služby poskytované Kontaktním centrem jsou určeny pro obyvatele města Rumburk, do programu jsou však přijímáni i zájemci o využití služeb z ostatních měst.

Pro koho tu jsme:

 • osoby ohrožené užíváním návykových látek
 • osoby s návykovými látkami experimentující
 • osoby závislé na užívání návykových látek
 • blízké osoby uživatelů návykových látek (rodiče, rodina, partneři)
 • veřejnost

Poskytované služby

 • anonymní, telefonické nebo osobní poradenství spojené s problematikou užívání drog
 • rozhovor, informace
 • porozumění, podpora, pomoc
 • sociálně právní poradenství
 • sociální terapie a sociální práce
 • strukturované poradenství a motivační trénink
 • služby harm reduction – výměnný program v KC a v terénu
 • sběr a odborná likvidace použitých injekčních stříkaček
 • sociální a zdravotní poradenství
 • krátkodobé a krizové intervence
 • potravinový a vitamínový servis
 • základní zdravotní ošetření
 • testování na přítomnost drog v těle a těhotenské testování
 • předtestové a potestové poradenství

Cena za služby

Veškeré nabízené služby jsou poskytovány  bezplatně. Jedinou výjimku tvoří testování na přítomnost drog v moči pomocí screeningových testů, jež jsou prováděny za pořizovací cenu testu, tj. za 45,- Kč.

Provozní a mzdové náklady služby jsou hrazeny z dotačních programů RVKPP, MZ, MPSV, Ústeckého kraje, sponzorských darů aj.

Příjem klientů

Jak se stát uživatelem služby:

Veškeré služby Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I Rumburk jsou poskytovány všem zájemcům o službu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace. Zájemce může nabízených služeb využít kdykoliv během provozní doby Kontaktního centra bez předchozího objednání. Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti, služby jsou poskytovány bezplatně.

Čekací doba:

žádná, klienti jsou přijímáni bez průtahů,  je-li to v dané době v možnosti zařízení.

Principy práce s klienty

 • Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti (maximální dostupnost služby bezplatně všem od 15 let věku bez ohledu na jejich pohlaví, státní, rasovou a etnickou příslušnost, náboženství, vyznání a socioekonomické možnosti. Služba je poskytována bez předchozího objednání, při kontaktu se zařízením má klient možnost vystupovat anonymně).
 • Zaměstnanci K-centra jsou vázáni mlčenlivostí dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Klient je přijímán jako individualita, je respektováno jeho rozhodnutí žít s drogou (abstinence klienta není podmínkou spolupráce se zařízením).
 • V případě, že se klient rozhodne pro řešení své situace, je mu poskytnuta odborná terapeutická péče dle jeho individuální situace a potřeb.
 • Při prvním kontaktu se zařízením je klient seznámen se svými právy a s podmínkami využívání poskytovaných služeb.

Kde nás najdete:

Zařízení se nachází v suterénní části budovy v centru města Rumburk.

adresa: tř.9.května 1127/25, 408 01 Rumburk

telefon: 602 195 104

Hornychová Pavlína: 601 188 348

e-mail: kc-rumburk@wl1.cz

Provozní doba:

Po 8.00 – 16.00
Út  8.00 – 16.00
St  8.00 – 16.00
Čt  8.00 – 16.00
Pá 8.00 – 16.00

Testování infekčních nemocí (pondělí 15:00 – 16:00)

Tým

– kontaktní a poradenský pracovník

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociální práce na Evangelické akademii v Praze (ukončena r. 2014)
SOU a SŠ Sociální práce Šluknov – maturitní zkouška
Od roku 2011 pracuje jako kontaktní a poradenský pracovník v K-centru.

Další vzdělávání:

Rekvalifikační kurz – Administrativní pracovník,

Standard kvality č. 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby, Základy první pomoci, Proaktivní zvládání stresu, Nekomunikující a nespolupracující klient, Pracovník v sociálních službách, Základy krizové intervence, účast na adiktologické konferenci Jihočeského kraje, Motivační rozhovory.


– vedoucí kontaktního a poradenského centra
– vedoucí terénního programu

Absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, obor Adiktologie – ukončeno SZZ dne 16. 9. 2011
odborná stáž v Kontaktním a poradenském centru Děčín

Další vzdělávání:

– kurz Krizové intervence, 20 hodin
– kurz Krizové intervence v praxi, 20 hodin
– kurz Prevence drogových závislostí, 40 hodin
– seminář Infekční nemoci u uživatelů drog, 12 hodin
– účast na pravidelných setkání zástupců severočeské sekce HR
– účast na komunitním plánování ve Šluknovském výběžku
– účast na XIII., XV., XVI. a XVII., XVIII., XXI., XXII.,XXIII. Celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a      54. celostátní  konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
– účast na VIII. Adiktologické konferenci Jihočeského kraje
– seminář „Hygienická služba a drogová problematika“ , 12 hodin
– vzdělávací seminář pro sociální pracovníky, pedagogy, vychovatele
– spolupráce na tvorbě Akčního plánu protidrogové politiky Ústeckého kraje
na období 2005 – 2009
– výcvik v integrativní skupinové psychoterapii, PhDr. Jitka Lakomá, CSc., PSÝCHÉ, 2005 – 2009
( 550 hodin, ukončení 7. 11. 2009)
– vzdělávání pro členy týmu o. s. WHITE LIGHT I., v průběhu celého roku
– spolupráce na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
– výcvik „Motivační rozhovory I., II. 32 hodin
– kurz první pomoci a resuscitace
– Akreditovaný vzdělávací program Standard kvality č. 5 – individuální plánování průběhu sociální služby, 6h.
– Motivační rozhovory