WHITE LIGHT I, z.ú. poskytuje službu následné péče a to formou ambulantní a pobytovou s názvem: Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením dle § 64 Zákona č. 108/2006 Sb.

Tato sociální služba je poskytována v provozovně poskytovatele na adrese: WHITE LIGHT I, z.ú., Ústí nad Labem Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem

Provozní doba:

PO 9:00 – 15:00
ÚT 9:00 – 15:00
ST 10:00 – 20:00 ->(skupina 18:00-20:00)
ČT 9:00 – 15:00
PÁ 9:00 – 14:00

Poslání a cíle

Posláním programu Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením je podpora osob po absolvované léčbě závislostí (drogy, alkohol, gambling) v jejich  abstinenci a aktivním začleňování do života společnosti.

Hlavním cílem programu je udržení abstinence u klienta, získání návyků potřebných pro vedení samostatného života, zapojení klienta do pracovního procesu, získání bytového zázemí a nových bezdrogových sociálních kontaktů.

Cena služby podporovaného bydlení

VEŠKERÉ SLUŽBY AP JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNÉ!

Komu je služba určena

Ambulantní forma programu je určena všem osobám:
starším 15-ti let po absolvování léčby závislosti (alkohol, drogy, gambling) v rozsahu minimálně 3 měsíců, či prokazatelně po tuto dobu abstinujícím od návykových látek, alkoholu či hazardních her.

Služba není určena:
Osobám se závažným zdravotním, mentálním či smyslovým postižením (chybí bezbariérový přístup, personál není dostatečně kvalifikován pro práci s osobami s diagnostikovanou mentální poruchou, není vzdělán v alternativní komunikaci).

Přijetí do programu

Zájemce o přijetí do programu NP je pozván ke vstupnímu pohovoru na základě Žádosti o přijetí do programu NP.
Tato žádost by měla obsahovat:

  • osobní údaje
  • kontakt
  • zařízení, ze kterého je zájemce referován
  • předběžný termín ukončení léčby
  • stručné důvody – proč má zájem o doléčování

K žádosti je dobré přiložit životopis v rozsahu min. 4 stran A4, ve kterém zájemce popíše svůj dosavadní život s důrazem na popis drogové kariéry, příčiny, které k užívání drog vedly, důvody, které jej vedly k rozhodnutí léčit svou závislost a dále důrazem na průběh léčby, změny, kterých dosáhl a cíle, jež si vytyčil a jíž by chtěl dosáhnout během svého doléčování. Dále přiložte doporučení k doléčování od osobního terapeuta v dosavadní léčbě.

Žádost zájemce zašle poštou na adresu NP nebo e-mailem na dolecovak@wl1.cz. Po doručení Žádosti o přijetí do programu NP, je zájemci písemně sdělen termín vstupního pohovoru. Pokud by tento termín zájemci nevyhovoval, stačí NP písemně, telefonicky či e-mailem kontaktovat a sjednat si termín náhradní.

Podmínky přijetí do programu

Hlavní podmínkou přijetí do programu NP je aktuální abstinence od drog a motivace k životu bez drog.

Podmínkou přijetí do ambulantního programu je absolvování krátkodobé léčby drogové závislosti v min. rozsahu 3 měsíců nebo prokázané docházení do ambulantního léčebného programu ve stejném rozsahu. Klient se při vstupním pohovoru prokáže lékařskou zprávou s komplexním somatickým, psychiatrickým a laboratorním vyšetřením – drogová závislost, žloutenky, HIV, jaterní testy, pohlavně přenosné nemoci – s datem ne starším než 3 měsíce. Dále klient k vstupnímu pohovoru přinese životopis v rozsahu 4 stran A4, pokud jej již nezaslal spolu s žádostí o přijetí do programu. Pokud klient vlastní závěrečnou zprávu o průběhu své předešlé léčby, rovněž ji přinese s sebou k vstupnímu pohovoru.

Poskytované služby

Sociálně terapeutické činnosti

Prevence relapsu

Prevence relapsu je přístup zaměřený na sebekontrolu, používaný při léčbě různých druhů závislého chování. Cílem je pomoci klientovi  změnit jeho závislé chování a udržet tyto navozené změny. Cílem je zlepšení sebekontroly, předvídání  rizikových situací a zlepšení dovedností jejich zvládání.
Relaps jako proces,  má určité zákonitosti. Pokud klient tento proces pochopí, zlepšuje se jeho schopnost odolávat relapsu. Relaps je vnímám jako  součást procesu úzdravy a jeho kvalitní zpracování  klientem za faktor snižující pravděpodobnost dalšího  relapsu.

Abstinenční podpůrná skupina

Jedná se o terapeutická sezení, která mají přesně určený termín konání a délku. Den a hodina setkání je domluvena tak, aby v dlouhodobém horizontu vyhovovala co největšímu počtu členů skupiny i organizační struktuře Následné péče. Jedná se o pravidelnou a pro klienty v nižších fázích doléčování povinnou součást programu. Jsou vedena dvěma pracovníky programu. Abstinenční skupina je „otevřená“, tzn. účastní se jí nejen aktuální klienti programu, ale mají zde možnost docházet po předchozí domluvě s týmem Následné péče také abstinující klienti, kteří již program  absolvovali.

Individuální pohovor

Individuální pohovor je setkání pracovníka programu s klientem, které je zaměřeno na monitorování a řešení aktuálních potřeb či problému klienta v rámci udržení jeho abstinence.
Termíny individuálních pohovorů jsou domluveny zpravidla při předchozím setkání a řídí se individuálními potřebami daného klienta, náležitostmi aktuální fáze účasti v programu, ve které se klient nachází a organizačními možnostmi NP. Neomluvená neúčast klienta na předem naplánovaném individuálním pohovoru je považována za nespolupráci v programu.
Při individuálních setkáních má klient právo na soukromí. U rozhovorů, které probíhají v terapeutické místnosti k tomuto účelu upravené (a označené cedulkou INDIVIDUÁLNÍ POHOVOR), je přítomen jen pracovník programu. Další osoby mohou být přítomny jen se souhlasem klienta.
Pracovník programu vychází při hledání obsahu pohovoru z aktuálních potřeb klienta a z programových náležitostí (podpůrné metody, pravidla programu, náležitosti a doporučení fází). Z každého individuálního pohovoru je vypracován písemný záznam, který obsahuje: datum pohovoru, jméno klienta, jméno pracovníka programu a jeho stručný popis, včetně podpůrných metod. Záznam je součástí osobní složky klienta.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Volnočasová aktivita

Obsahem aktivity je zprostředkování nabídky kulturních, sportovních, společenských a turistických akcí klientům a motivace klientů k aktivnímu plánování a využívání volného času.
Využití nabídek volného času zprostředkuje klientovi kontakt se společenským prostředím a vede ho k navazování nových sociálních vztahů.
Plánování a smysluplné trávení volného času je významným prvkem prevence relapsu.

Abstinenční podpůrná skupina
Abstinenční skupina je velice důležitou součástí začleňování klienta do běžné společnosti. Skupinová dynamika pomáhá klientům nahlédnout na obtíže spojené s udržením abstinence a s resocializací. Od vrstevníků a zkušenějších abstinentů se jim dostává inspirace a pomoci v podobě rady či vlastní zkušenosti. Pro klienta je takto podané sdělení přijatelnější a lépe zpracovatelné, než když je slyší od pracovníka programu, který danou zkušeností nikdy neprošel.

Abstinenční podpůrná skupina

Abstinenční skupina je velice důležitou součástí začleňování klienta do běžné společnosti. Skupinová dynamika pomáhá klientům nahlédnout na obtíže spojené s udržením abstinence a s resocializací. Od vrstevníků a zkušenějších abstinentů se jim dostává inspirace a pomoci v podobě rady či vlastní zkušenosti. Pro klienta je takto podané sdělení přijatelnější a lépe zpracovatelné, než když je slyší od pracovníka programu, který danou zkušeností nikdy neprošel.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální poradenství

Pracovníci programu poskytují klientům základní poradenství podle zákona o sociálních službách.
Jde o souhrn činností, při  kterých  pracovníci programu pomáhají klientovi  při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle vyhlášky č. 505/2006 SB. v aktuálním znění.
Pracovník programu poskytuje klientovi pomoc, podporu a poradenství na základě individuálně zjišťovaných potřeb ve formě individuální práce s klientem.

Obsah činností sociálního poradenství
–    otázka bydlení a nájemného
–    orientace v nárocích dávek hmotné nouze, státní sociální podpory a jiných dávek apod.
–    základní orientace v příslušných úřadech

Dluhové poradenství

Jde o souhrn činností, při  kterých  pracovníci programu pomáhají klientovi  při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle vyhlášky č.505/2006 Sb. v aktuálním znění.
Pracovník programu prostřednictvím dluhového poradenství mapuje problematickou minulosti klienta, zejména řešení dluhů u různých nebankovních institucí, pokut, splácení různých škod a náhrad, kontaktování věřitelů a pomoc při vypracování splátkového kalendáře. Pracovník programu pomáhá klientům zmapovat jejich dluhy a společně s klientem se snaží nalézt přijatelná řešení.

Obsah činností dluhového  poradenství
–    vedení finančního deníku (slouží klientovi k mapování jeho finanční situace, u klientů s diagnozou patologického hráčství slouží jako nástroj kontroly pro pracovníky programu)
–    prevence předluženosti
–    zprostředkování kontaktu na odborné instituce zabývající se oddlužením, sanací dluhů a řešení exekucí

Pracovní poradenství

Jde o souhrn činností, při  kterých  pracovníci programu pomáhají klientovi  při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle vyhlášky č.505/2006 Sb. v aktuálním znění

Pracovníci programu pomáhají  klientovi uplatnit se na trhu  práce a zorientovat se ve svých právech a povinnostech, jakož i dalších okolnostech souvisejících s tímto uplatněním.

Obsah činností pracovního poradenství
– vyhledávání vhodných zaměstnavatelských subjektů
– zprostředkování informace o zaměstnavateli nebo volném pracovním místu klientovi programu
– nácvik konkrétních pracovních dovedností – např. příprava klienta na přijímací pohovor, vytváření profesního životopisu, kontaktování budoucího zaměstnavatele apod.
– práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání (evidence na úřadě práce) a jednání na úřadě práce
– nástroje hledání nového pracovního místa (pracovní agentury, internet, tisk)
– sebeprezentace při hledání volného pracovního místa a při sjednávání pracovního poměru
– strukturovaný životopis, žádost o zaměstnání, motivační dopis, průvodní dopis
– založení emailové adresy
– náležitosti vzniku, změny a zániku pracovního poměru včetně písemných dokumentů
– druhy pracovního poměru
– mzda a problematika minimální mzdy
– finanční zabezpečení v době pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání

Poradenství v oblasti zdraví

Jde o souhrn činností, při kterých  pracovníci programu pomáhají klientovi při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle vyhlášky č.505/2006 Sb. v aktuálním znění.

Obsah činností poradenství v oblasti zdraví
–    poskytnutí kontaktu na odborná zdravotnická zařízení
–    poskytnutí informací o nakažlivých nemocech , hep A,B,C apod.)
–    podpora v nastolení a udržení zdravého životního stylu

Telefonický kontakt

Klient může využít možnosti
a) telefonického kontaktu v případě vyřizování záležitostí v rámci sociální práce (dávky, ÚP, splátkové kalendáře atp.)
b) telefonického kontaktu s pověřeným pracovníkem NP, který má služební telefon z důvodů domluvení schůzky, podpoře v rizikové situaci, omluvení ze schůzky, hlášení relapsu či drog v programu NP)

Tým


– vedoucí služby, pedagogický pracovník

– sociální pracovník

Absolvent Sociální politiky a sociální práce na FSE Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem (08/09). Absolvent sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v Integrativní psychoterapii PSÝCHÉ (akreditace MŠMT).
Absolvent řady kurzů a krátkodobých výcviků pro pomáhající profese, zejména orientované na závislosti. Absolvent kurzu Projektový manažer EU(2007-2013) Eurion, Brno. V letech 2002-2005 pracoval v Kontaktním centru pro drogově závislé Drug Out Club v Ústí nad Labem na pozici kontaktního pracovníka a terapeuta.
V 2003 realizoval projekt Drogové minimum pro sociální pracovníky. V roce 2004 spolupracoval na projektu studie „Substituce buprenorphinem“, Academia Medica Pragensis. V letech 2005-06 pracoval jako socioterapeut o.s Fokus v programu Chráněného bydlení pro duševně nemocné a zároveň jako školitel v projektu Re-Integrace duševně nemocných. Od roku 2006 pracuje v o.s. WHITE LIGHT I. jako socioterapeut v programu Následné péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením. Aktivně se věnuje přednáškové činnosti pro sociální pracovníky Ústeckého kraje. Od roku 2007 Certifikátor odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence uživatelů návykových látek.