Od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020 je tato služba financována z dotačního programu Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2, tj. z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje.

Časy a místa:

Pondělí   9.00 – 16.00     Proboštov, Novosedlice, Dubí
Úterý       9.00 – 16.00     Jeníkov, Košťany
Středa     9.00 – 16.00     Teplice, Dubí
Čtvrtek     9.00 – 16.00     Hostomice, Světec, Ledvice
Pátek       9.00 – 16.00     Teplice, Krupka 

Poslání terénního programu

 Posláním TP je aktivně vyhledávat a kontaktovat uživatele návykových látek přímo v terénu a následně jim poskytnout kvalitní a státem certifikované odborné služby, které je motivují ke změnám v jejich rizikovém chování, jež nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a zároveň vedou k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vznikajících v důsledku užívání návykových látek.

Cíle terénního programu

Terénní program si klade za cíl aktivně vyhledávat, kontaktovat a navazovat spolupráci se skrytou populací osob s rizikovým způsobem života a osoby tímto způsobem ohrožené. Působit na ně v ideálním případě směrem k úplné abstinenci, nebo alespoň směrem ke změně rizikového chování, které je pro uživatele i pro jeho okolí „bezpečnější“, motivovat klienty k vyhledávání služeb s vyšším prahem dostupnosti – např. v kontaktním centru, nebo v jiných institucích (např. pro léčbu závislostí, čímž se dociluje snížení zdravotních a sociálních rizik.

Cílem terénního programu je tedy minimalizovat možné nepříznivé důsledky užívání návykových látek nejen pro samotné uživatele ale i pro společnost a tím přispívat k ochraně veřejného zdraví. Proto patří mezi hlavní úkoly terénních programů zejména:

 • provádět depistáž (proaktivní vyhledávání rizikových skupin uživatelů drog),
 • usilovat o udržení nízkého výskytu HIV/AIDS,
 • přispívat ke snižování výskytu hepatitidy (žloutenky) typu B a C,
 • přispívat ke snižování počtu úmrtí v důsledku předávkování drogami,
 • přispívat k předcházení kriminalitě spojené s užíváním drog,
 • motivovat uživatele drog ke změně životního stylu směrem k abstinenci,
 • zprostředkování kontaktu uživatelů se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • učit uživatele drog „bezpečnějšímu“ užívání a zásadám bezpečného sexu,
 • motivovat klienty k výměně použitého injekčního materiálu a k jeho bezpečné likvidaci,
 • udržovat nejvíce exponovaná místa na otevřené drogové scéně v čistotě (sběr pohozených použitých injekčních stříkaček a jejich bezpečná likvidace),
 • navazovat s klienty vztah založený na důvěře a motivovat je k navazování a udržování kontaktu s odbornými službami pro uživatele drog.
 • motivovat klienty k využívání sociálních služeb s vyšším prahem (KC, poradenské služby, rezidenční a ambulantní léčba aj.) a jiné instituce (Úřad práce, JOB centra, Sociální odbor aj.)

Cílová skupina služeb terénního programu

Služba je určena pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, které nevyhledávají jiný typ služeb, nedají se jinak účinně oslovit jinými způsoby intervence. Jedná se o službu sociální prevence určenou osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Většina klientů terénního programu jsou nitrožilní uživatelé heroinu, ve velké míře osoby bez přístřeší. Dalšími klienty jsou experimentátoři (většinou mladí lidé, v počátečních stádiích drogových experimentů), pravidelní uživatelé drog a problémoví uživatelé drog v rozvinutém drogovém stupni závislosti.

Poskytované služby terénu

 • kontaktní práci,
 • služby harm reduction (výměnný program stříkaček a doplňkového materiálu),
 • krizové intervence,
 • sociální asistence (doprovod k lékaři či na úřady),
 • základní zdravotní ošetření a poradenství.

Cena služeb

Veškeré nabízené služby jsou poskytovány  bezplatně.

Provozní a mzdové náklady zařízení jsou hrazeny z dotačních programů RVKPP, MZ, MPSV, Ústeckého kraje,sponzorských darů aj.

Příjem klientů

Veškeré služby Terénních programů WHITE LIGHT I. Teplice jsou poskytovány všem zájemcům o službu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti.

Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace. Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti, služby jsou poskytovány bezplatně.

Tým


Absolvent oboru Sociálně pedagogická asistence na VŠ UJEP v Ústí nad Labem a Sociální pedagogika na VŠ KU v Praze. Do Kontaktního centra nastoupil v roce 2005 jako kontaktní a terénní pracovník. Od roku 2007 působí jako vedoucí Kontaktního centra a terénních programů.

Další vzdělávání:

Řešení konfliktu a vyjednávání (úvod do problematiky), konference „Drogové závislosti: Násilníci a oběti“, konference „Úzdrava a drogy“, XXI. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, VIII. Adiktologická konference Jihočeského kraje, konference „Škola a drogy 2014“, konference „(Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích“, XX. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 53. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP, První pomoc, konference „Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů“, XIX. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 52. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP, konference „Rodina a drogy 2013“, „Tah na branku“ díky koučingu a motivaci, Práce s nespolupracujícím a nekomunikujícím klientem, Proaktivní zvládání stresu, XVIII. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, konference „Kriminalita a drogy 2012“, konference „Sexualita a drogy“, XVII. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, Motivační rozhovory II., XVI. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, konference „Mladistvý a drogy“, Motivační rozhovory I., konference „Prevence a škola – jak se to rýmuje?“, mezinárodní vědecká konference „Mladá generace a násilný svět“, XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, konference „Kam kráčí (š) primární prevence?“, XIV. Mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, Specifika práce s menšinami, Krizová intervence, Vzdělávání terénních sociálních pracovníků VIA, Poradenské dovednosti I.


Vystudovala obor Diplomovaná všeobecná sestra na VZŠ v Ústí nad Labem. Od roku 2009 pracuje v KC jako kontaktní pracovník.

Další vzdělávání:

Romská menšina a zdravotnictví, Člověk bez domova ve společnosti a zdravotnictví, Sexuálně přenosná onemocnění, konference „Těhotenství a novorozenec v závislosti“, Práce s nespolupracujícím a nekomunikujícím klientem, Proaktivní zvládání stresu, Základy první pomoci, konference „Kriminalita a drogy 2012“, Vedení poradenského rozhovoru, Standard kvality č. 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby, Kurz krizové intervence, Sexualita a drogy 2011, Podzimní škola Harm Reduction, Motivační rozhovory II., Motivační rozhovory I., Mladiství a drogy 2010,základy plánování v sociálních službách – individuální plánování.


Vystudovala Gymnázium a Střední odbornou školu dr. Václava Smejkala obor Veřejnosprávní činnost. Od 06/2015 pracuje jako terénní pracovník v KC.

Další vzdělávání:

Řešení konfliktu a vyjednávání (úvod do problematiky), konference „Drogové závislosti: Násilníci a oběti“, konference „Úzdrava a drogy“, Akreditovaný vzdělávací program „Pracovník v sociálních službách“.


Absolvent oboru  pedagogika na Gymnáziu v Teplicích, oboru zahraniční obchod na SŠ Ekonomické a oboru řízení podniku na SŠ průmyslové v Teplicích. Od září 2016 zaměstnán jako kontaktní pracovník v KC.

Další vzdělávání:

Terapeutický výcvik – Terapeut energetické psychologie EFT, terapeutický vycvik – Neurolingvistické programování, psycho-spirituální kurz HLEDAT-NAJÍT-PUSTIT, pomaturitní specializační studium – Řízení podniku, rekvalifikační kurz – práce na PC.


Absolventka Střední školy obchodu a služeb. Od března 2013 zaměstnána jako terénní pracovník v KC.

Další vzdělávání:

Kurz pracovníka v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou práci, základy první pomoci při výkonu sociální práce, kurz krizové intervence, vzdělávací seminář – Škola základ života aneb jak zpříjemnit dítěti pohled na školu, vzdělávací seminář – Minulost dítěte a jak se do ní bezpečně vracet.


Absolventka vyšší odborné školy sociální PERSPEKTIVA s.r.o., oboru Sociální práce a sociální pedagogika. Od 03/17 zaměstnána v KC jako kontaktní pracovník.

Další vzdělávání:

Mentorka klientů azylového domu při přípravě na rekvalifikaci v projektu „Zamotané životy lidí bez domova“, kurz komunikace se skupinami ohroženými sociálním vyloučením.


Absolventka Univerzity Jana Evengelisty Purkyně, bakalářského oboru Sociální pedagogika. Od 06/17 pracuje v KC jako asistentka vedoucího.

Další vzdělávání:

Seminář „Infekce uživatelů drog“, kurz „Pracovník v sociálních službách“, administrativní pracovník a pracovník v sociálních službách, metodik pro práci s cílovou skupinou v kontaktním centrum pro drogově závislé a adiktologické ambulanci DRUG-OUT Klub, z.s. v Ústí nad Labem.