Od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020 je tato služba financována z dotačního programu Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2, tj. z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje.

Časy a místa:

ČASY-A-MÍSTA-TP

Poslání terénního programu

Posláním TP je aktivně vyhledávat a kontaktovat uživatele návykových látek přímo v terénu a následně jim poskytnout kvalitní a státem certifikované odborné služby, které je motivují ke změnám v jejich rizikovém chování, jež nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a zároveň vedou k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vznikajících v důsledku užívání návykových látek.

Cíle terénního programu

Terénní program si klade za cíl aktivně vyhledávat, kontaktovat a navazovat spolupráci se skrytou populací osob s rizikovým způsobem života a osoby tímto způsobem ohrožené. Působit na ně v ideálním případě směrem k úplné abstinenci, nebo alespoň směrem ke změně rizikového chování, které je pro uživatele i pro jeho okolí „bezpečnější“, motivovat klienty k vyhledávání služeb s vyšším prahem dostupnosti – např. v kontaktním centru, nebo v jiných institucích (např. pro léčbu závislostí, čímž se dociluje snížení zdravotních a sociálních rizik.

Cílem terénního programu je tedy minimalizovat možné nepříznivé důsledky užívání návykových látek nejen pro samotné uživatele ale i pro společnost a tím přispívat k ochraně veřejného zdraví. Proto patří mezi hlavní úkoly terénních programů zejména:

 • provádět depistáž (proaktivní vyhledávání rizikových skupin uživatelů drog),
 • usilovat o udržení nízkého výskytu HIV/AIDS,
 • přispívat ke snižování výskytu hepatitidy (žloutenky) typu B a C,
 • přispívat ke snižování počtu úmrtí v důsledku předávkování drogami,
 • přispívat k předcházení kriminalitě spojené s užíváním drog,
 • motivovat uživatele drog ke změně životního stylu směrem k abstinenci,
 • zprostředkování kontaktu uživatelů se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • učit uživatele drog „bezpečnějšímu“ užívání a zásadám bezpečného sexu,
 • motivovat klienty k výměně použitého injekčního materiálu a k jeho bezpečné likvidaci,
 • udržovat nejvíce exponovaná místa na otevřené drogové scéně v čistotě (sběr pohozených použitých injekčních stříkaček a jejich bezpečná likvidace),
 • navazovat s klienty vztah založený na důvěře a motivovat je k navazování a udržování kontaktu s odbornými službami pro uživatele drog.
 • motivovat klienty k využívání sociálních služeb s vyšším prahem (KC, poradenské služby, rezidenční a ambulantní léčba aj.) a jiné instituce (Úřad práce, JOB centra, Sociální odbor aj.)

Cílová skupina služeb terénního programu

Služba je určena pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, které nevyhledávají jiný typ služeb, nedají se jinak účinně oslovit jinými způsoby intervence. Jedná se o službu sociální prevence určenou osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Většina klientů terénního programu jsou nitrožilní uživatelé heroinu, ve velké míře osoby bez přístřeší. Dalšími klienty jsou experimentátoři (většinou mladí lidé, v počátečních stádiích drogových experimentů), pravidelní uživatelé drog a problémoví uživatelé drog v rozvinutém drogovém stupni závislosti.

Poskytované služby terénu

 • kontaktní práci,
 • služby harm reduction (výměnný program stříkaček a doplňkového materiálu),
 • krizové intervence,
 • sociální asistence (doprovod k lékaři či na úřady),
 • základní zdravotní ošetření a poradenství.

Cena služeb

Veškeré nabízené služby jsou poskytovány  bezplatně.

Provozní a mzdové náklady zařízení jsou hrazeny z dotačních programů RVKPP, MZ, MPSV, Ústeckého kraje,sponzorských darů aj.

Příjem klientů

Veškeré služby Terénních programů WHITE LIGHT I. Teplice jsou poskytovány všem zájemcům o službu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti.

Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace. Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti, služby jsou poskytovány bezplatně.

Tým


_kovandaAbsolvent oboru Sociálně pedagogická asistence na VŠ UJEP v Ústí nad Labem a Sociální pedagogika na VŠ KU v Praze. Do Kontaktního centra nastoupil v roce 2005 jako kontaktní a terénní pracovník. Od roku 2007 působí jako vedoucí Kontaktního centra a terénních programů.

Další vzdělávání:

V rámci projektů WL I. spolupracoval na probačních programech pro mladistvé a v poradenském centru RELIéf. Během své kariéry ve službách absolvoval kurz krizové intervence, poradenských dovedností, výcvik v terénní sociální práci, motivačních rozhovorech, rodinném poradenství, apod.
Další jeho specializací je náhradní rodinná péče, kde se vzdělává zejména v oblasti komunikačních dovedností s nezletilými a mladistvými, poskytuje pěstounům poradenství ohledně péče o svěřené děti a podporuje rodinný systém.


_kvasnicovaVystudovala Gymnázium a Střední odbornou školu dr. Václava Smejkala obor Veřejnosprávní činnost. Od 06/2015 pracuje jako terénní pracovník v TP.

Další vzdělávání:

Akreditované vzdělávací programy řešení konfliktu a vyjednávání (úvod do problematiky), pracovník v sociálních službách a sociální práce v adiktolog. službách, kurz krizové intervence, základy první pomoci, motivační rozhovory a další krátkodobé vzdělávací kurzy se zaměřením na drogovou problematiku.


_knezickovaAbsolventka Střední školy obchodu a služeb. Od 03/13 zaměstnána jako terénní pracovník v TP.

Další vzdělávání:

Kurz pracovníka v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou práci, základy první pomoci při výkonu sociální práce, kurz krizové intervence a další krátkodobé vzdělávací kurzy se zaměřením na drogovou problematiku.


_veselovskaVystudovala Gymnázium a Střední odbornou školu dr. Václava Smejkala obor Veřejnosprávní činnost. Od 02/2018 pracuje jako terénní pracovník v TP.

Další vzdělávání:

Kurz krizové intervence, základy první pomoci a motivační rozhovory.