Od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020 je tato služba financována z dotačního programu Podpora sociálních služeb v rámci projektu POPOSUK 2, tj. z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje.

Po   9:00 – 12:00 Rumburk, 12:30 – 16:00 Krásná Lípa
Út    9:00 – 12:00 Jiříkov, 12:30 – 16.00 Varnsdorf
St   11:00 – 13:00 Mikulášovice, 13:30 – 15:30 V. Šenov, 16:00 – 18:00 Šluknov
Čt  10:00 – 14:00 Varnsdorf, 14:30 – 16:30 Jiříkov
Pá   9:30 – 13:30 Krásná Lípa, 14:00 – 16:00 Rumburk

TELEFONNÍ KONTAKT NA TERÉNNÍ PRACOVNÍKY:

602 195 104
728 861 371

Poslání terénního programu

Terénní program Rumburk, Varnsdorf poskytuje služby sociální prevence uživatelům drog s minimální motivací využívat služeb Kontaktního centra. Přispívá k mapování drogové scény ve Šluknovském výběžku. Převážně se jedná o aktuální uživatele drog, přičemž hlavním cílem u nich není abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog (princip Harm Reduction).

Cíle terénního programu

 • Posláním TP je prostřednictvím terénní práce usilovat o snižování a omezování rizik spojených s užíváním drog v populaci uživatelů drog a široké veřejnosti v regionu Šluknovského výběžku.
 • Aktivním vyhledáváním a kontaktováním uživatelů drog přímo v terénu a poskytnutí jim kvalitních služeb, které je motivují k takovým činnostem, jež nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a zároveň vedou k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vznikajících v důsledku užívání návykových látek.

Cíle TP:

 • Aktivně vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci uživatelů drog s rizikovými formami chování
 • Snižovat rizika spojená s užíváním návykových látek pro jednotlivé uživatele i pro společnost
 • Motivovat klienty k využívání služeb Kontaktního centra
 • Bezpečnou likvidací infekčního materiálu přispívat k ochraně veřejného zdraví
 • zvyšovat informovanost veřejnosti o obecné prospěšnosti protidrogových služeb

Cílová skupina služeb terénního programu

 • osoby drogou ohrožené
 • osoby s drogou experimentující
 • osoby na droze závislé

Poskytované služby terénu

 • Poradenství a poskytování informací
 • Zprostředkování kontaktu na jiná zařízení sociálních služeb
 • Výměny injekčního materiálu a poskytování desinfekcí, vod a kondomů
 • Asistenční služba (doprovod do zdravotnických zařízení, pomoc při kontaktu s úřady)
 • Krizová intervence
 • Sběr a odborná likvidace injekčního materiálu
 • Vitamínový servis
 • Mapování drogové scény ve Šluknovském výběžku

Cena služeb

Veškeré nabízené služby jsou poskytovány  bezplatně.

Provozní a mzdové náklady zařízení jsou hrazeny z dotačních programů RVKPP, MZ, MPSV, Ústeckého kraje a z rozpočtu Města Rumburk a sponzorských darů.

Příjem klientů

veškeré služby TP Rumburk/Varnsdorf/Šluknov jsou poskytovány všem zájemcům o službu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace. Zájemce může nabízených služeb využít kdykoliv během provozní doby TP bez předchozího objednání. Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti, služby jsou poskytovány bezplatně.

V rámci TP:

 • Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti (maximální dostupnost služby bezplatně všem od 15 let věku bez ohledu na jejich pohlaví, státní, rasovou a etnickou příslušnost, náboženství, vyznání a socioekonomické možnosti.
 • Při kontaktu se službou má klient možnost vystupovat anonymně
 • Zaměstnanci Terénních programů  jsou vázáni mlčenlivostí dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Klient je přijímán jako individualita, je respektováno jeho rozhodnutí žít s drogou (Abstinence klienta není podmínkou spolupráce se zařízením).
 • V případě, že se klient rozhodne pro řešení své situace, je mu zprostředkován kontakt na jiné zařízení soc. služeb
 • Při prvním kontaktu se službou TP je klient seznámen se svými právy a s podmínkami využívání poskytovaných služeb

Tým


Vedoucí K-Centra

Dosažené vzdělání:

SZeŠ – OV v Hradci Králové (Maturitní zkouška)

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulty 2008 – 2011, bakalářské studium, v oboru adiktologie (Bc.)

Absolvoval kurzy:

Krizová intervence, Krizová intervence v praxi, Prevence drogových závislostí, vzdělávací seminář pro sociální pracovníky, pedagogy, vychovatele a seminář Infekční nemoci u uživatelů drog, řešení kontliktu a vyjednávání. Dále seminář Hygienická služba a drogová problematika, kurz motivačních rozhovorů, výcvik integrativní skupinové psychoterapii, kurz motivačních rozhovorů II. vzdělávací program Standard kvality č. 5, vzdělávací modul Komunitní plánování, kurz Základy první pomoci při výkonu sociální práce, kurz Základy první pomoci, akreditovaný vzdělávací program proaktivní zvládání stresu, akreditovaný vzdělávací program Nekomunikující a nespolupracující klient, kurz Koučování, účast na AT konferencích v letech 2007 – 2014. Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik PSÝCHÉ.

Po 13-ti letech ve Státní správě nastoupil v dubnu 2004 do Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé Rumburk na místo terénního pracovníka. V roce 2005 byl tajemníkem MěÚ Rumburk pověřen vedením Kontaktního a poradenského centra. V lednu 2006 kdy Kontaktní a poradenské centrum Rumburk organizačně přešlo pod občanské sdružení WHITE LIGHT I. byl ředitelkou o.s. jmenován vedoucím Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé WHITE LIGHT I. Rumburk a terénních programů.

Zástupce vedoucího K-Centra

Dosažené vzdělání:

Střední odborná škola Šluknov – Sociálně správní činnost.

VOŠ Sociální práce Praha

Absolvovala kurzy:

Standard kvality č. 5 individuální plánování v průběhu sociální služby, základy první pomoci při výkonu sociální práce, základy první pomoci, proaktivní zvládání stresu, nekomunikující a nespolupraující klient, pracovník v sociálních službách, základy krizové intervence pro sociální pracovníky, řešení kontliktu a vyjednávání.

Čtyři roky pracovala jako referent dávek hmotné nouze, poté nastoupila do Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé v Rumburku na místo sociálního pracovníka.


Terénní pracovník K-centra

Dosažené vzdělání:

Střední odborná zemědělská škola Šluknov v oboru chovatel.

Absolvovala kurzy:

Pracovník v sociálních službách, řešení kontliktu a vyjednávání, základy první pomoci, průvodce krizovou intervencí.