Kontaktní centrum s terénním programem WHITE LIGHT I je „dveřmi“ do systému péče o uživatele návykových látek. Jedná se o nízkoprahové zařízení, které poskytuje služby včasné a krizové intervence, poradenství, zdravotní a sociální pomoci osobám s nízkou motivací k léčbě závislosti. Kontaktní centrum se zaměřuje na poskytování služeb uživatelům návykových látek, kteří akceptují pouze nízkoprahové terapeutické a pomocné služby.

Co jsme:

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I je zařízení, jež poskytuje  služby sociální prevence uživatelům návykových látek. Jejich prostřednictvím se snaží minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a jejich nepříznivé dopady na veřejné zdraví i na jejich uživatele.

Osobám blízkým uživatelům návykových látek nabízíme poradenské a informační služby.

Poslání a cíle

Posláním Kontaktního centra WHITE LIGHT I Teplice je poskytovat uživatelům návykových látek a osobám jim blízkým kvalitní a státem certifikované odborné služby , které přispívají k jejich sociálnímu začleňování a zároveň směřují k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik a nepříznivých důsledků vznikajících v důsledku užívání návykových látek a tím přispívat k ochraně veřejného zdraví.

Hlavním cílem práce kontaktního centra je snižovat rizika spojená s užíváním návykových látek pro jejich jednotlivé uživatele a tím přispívat k ochraně veřejného zdraví – zejména pro místní komunitu. Dalšími cíli je motivovat sociálně vyloučené a znevýhodněné osoby k dosahování změn v jejich rizikovém chování, které ovlivňuje jejich celkové zdraví – tělesné i duševní a kvalitu jejich života ve společnosti, ať již při snížení užívání drog, ovlivňování způsobu jejich užívání anebo při cílené trvalé abstinenci. Důležitými cíli ve vztahu k ochraně veřejného zdraví jsou bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu, předcházení výskytu hepatitid (žloutenek) a HIV/AIDS, snižování úmrtnosti uživatelů drog a ovlivňování jejich životního stylu.

Komu je program určen

Služby poskytované Kontaktním centrem jsou určeny pro obyvatele města Teplice, do programu jsou však přijímáni i zájemci o využití služeb z ostatních měst.

Pro koho tu jsme:

 • osoby ohrožené užíváním návykových látek
 • osoby s návykovými látkami experimentující
 • osoby závislé na užívání návykových látek
 • blízké osoby uživatelů návykových látek (rodiče, rodina, partneři)
 • veřejnost

Poskytované služby

 • anonymní, telefonické nebo osobní poradenství spojené s problematikou užívání drog
 • rozhovor, informace
 • porozumění, podpora, pomoc
 • sociálně právní poradenství
 • sociální terapie a sociální práce
 • strukturované poradenství a motivační trénink
 • služby harm reduction – výměnný program v KC a v terénu
 • sběr a odborná likvidace použitých injekčních stříkaček
 • sociální a zdravotní poradenství
 • krátkodobé a krizové intervence
 • potravinový a vitamínový servis
 • základní zdravotní ošetření
 • testování na přítomnost drog v těle a těhotenské testování
 • předtestové a potestové poradenství

Cena za služby

Veškeré nabízené služby jsou poskytovány  bezplatně. Jedinou výjimku tvoří testování na přítomnost drog v moči pomocí screeningových testů, jež jsou prováděny za pořizovací cenu testu, tj. za 35,- Kč.

Provozní a mzdové náklady služby jsou hrazeny z dotačních programů RVKPP, MZ, MPSV, Ústeckého kraje, sponzorských darů aj.

Příjem klientů

Jak se stát uživatelem služby:

Veškeré služby Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I Teplice jsou poskytovány všem zájemcům o službu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace. Zájemce může nabízených služeb využít kdykoliv během provozní doby Kontaktního centra bez předchozího objednání. Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti, služby jsou poskytovány bezplatně.

Čekací doba:

žádná, klienti jsou přijímáni bez průtahů,  je-li to v dané době v možnosti zařízení.

Principy práce s klienty

 • Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti (maximální dostupnost služby bezplatně všem od 15 let věku bez ohledu na jejich pohlaví, státní, rasovou a etnickou příslušnost, náboženství, vyznání a socioekonomické možnosti. Služba je poskytována bez předchozího objednání, při kontaktu se zařízením má klient možnost vystupovat anonymně).
 • Zaměstnanci K-centra jsou vázáni mlčenlivostí dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Klient je přijímán jako individualita, je respektováno jeho rozhodnutí žít s drogou (abstinence klienta není podmínkou spolupráce se zařízením).
 • V případě, že se klient rozhodne pro řešení své situace, je mu poskytnuta odborná terapeutická péče dle jeho individuální situace a potřeb.
 • Při prvním kontaktu se zařízením je klient seznámen se svými právy a s podmínkami využívání poskytovaných služeb.

Kde nás najdete:

Zařízení se nachází v Teplicích v části Trnovany (u Červeného kostela).

adresa: Doubravská 122/5, 415 01 Teplice

telefon: 417 530 788, 602 414 911

e-mail: kc-teplice@wl1.cz

Provozní doba:

Po 9.00 – 17.00
Út  9.00 – 16.00
St  9.00 – 16.00
Čt  9.00 – 17.00
Pá 9.00 – 16.00

Výměnný program:

Po  9.00 – 17.00
Út   9.00 – 16.00
St   9.00 – 16.00
Čt   9.00 – 17.00
Pá  9.00 – 16.00

Kontaktní místnost, hygienický servis, potravinový servis:

Po 12.00 – 15.00
Út  12.00 – 15.00
St  12.00 – 15.00
Čt  12.00 – 15.00
Pá 12.00 – 15.00

Toxikologické testování:

Po  15.00 – 17.00
Čt   15.00 – 17.00

Cena za jeden test je 35 Kč. Poslední testování se provádí 15 min. před koncem pracovní doby. Je nutné mít při sobě občanský průkaz.

Tým


Absolvent oboru Sociálně pedagogická asistence na VŠ UJEP v Ústí nad Labem a Sociální pedagogika na VŠ KU v Praze. Do Kontaktního centra nastoupil v roce 2005 jako kontaktní a terénní pracovník. Od roku 2007 působí jako vedoucí Kontaktního centra a terénních programů.

Další vzdělávání:

Řešení konfliktu a vyjednávání (úvod do problematiky), konference „Drogové závislosti: Násilníci a oběti“, konference „Úzdrava a drogy“, XXI. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, VIII. Adiktologická konference Jihočeského kraje, konference „Škola a drogy 2014“, konference „(Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích“, XX. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 53. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP, První pomoc, konference „Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů“, XIX. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 52. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP, konference „Rodina a drogy 2013“, „Tah na branku“ díky koučingu a motivaci, Práce s nespolupracujícím a nekomunikujícím klientem, Proaktivní zvládání stresu, XVIII. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, konference „Kriminalita a drogy 2012“, konference „Sexualita a drogy“, XVII. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, Motivační rozhovory II., XVI. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, konference „Mladistvý a drogy“, Motivační rozhovory I., konference „Prevence a škola – jak se to rýmuje?“, mezinárodní vědecká konference „Mladá generace a násilný svět“, XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, konference „Kam kráčí (š) primární prevence?“, XIV. Mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, Specifika práce s menšinami, Krizová intervence, Vzdělávání terénních sociálních pracovníků VIA, Poradenské dovednosti I.


Vystudovala obor Diplomovaná všeobecná sestra na VZŠ v Ústí nad Labem. Od roku 2009 pracuje v KC jako kontaktní pracovník.

Další vzdělávání:

Romská menšina a zdravotnictví, Člověk bez domova ve společnosti a zdravotnictví, Sexuálně přenosná onemocnění, konference „Těhotenství a novorozenec v závislosti“, Práce s nespolupracujícím a nekomunikujícím klientem, Proaktivní zvládání stresu, Základy první pomoci, konference „Kriminalita a drogy 2012“, Vedení poradenského rozhovoru, Standard kvality č. 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby, Kurz krizové intervence, Sexualita a drogy 2011, Podzimní škola Harm Reduction, Motivační rozhovory II., Motivační rozhovory I., Mladiství a drogy 2010,základy plánování v sociálních službách – individuální plánování.


Vystudovala Gymnázium a Střední odbornou školu dr. Václava Smejkala obor Veřejnosprávní činnost. Od 06/2015 pracuje jako terénní pracovník v KC.

Další vzdělávání:

Řešení konfliktu a vyjednávání (úvod do problematiky), konference „Drogové závislosti: Násilníci a oběti“, konference „Úzdrava a drogy“, Akreditovaný vzdělávací program „Pracovník v sociálních službách“.


Absolvent oboru  pedagogika na Gymnáziu v Teplicích, oboru zahraniční obchod na SŠ Ekonomické a oboru řízení podniku na SŠ průmyslové v Teplicích. Od září 2016 zaměstnán jako kontaktní pracovník v KC.

Další vzdělávání:

Terapeutický výcvik – Terapeut energetické psychologie EFT, terapeutický vycvik – Neurolingvistické programování, psycho-spirituální kurz HLEDAT-NAJÍT-PUSTIT, pomaturitní specializační studium – Řízení podniku, rekvalifikační kurz – práce na PC.


Absolventka Střední školy obchodu a služeb. Od března 2013 zaměstnána jako terénní pracovník v KC.

Další vzdělávání:

Kurz pracovníka v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou práci, základy první pomoci při výkonu sociální práce, kurz krizové intervence, vzdělávací seminář – Škola základ života aneb jak zpříjemnit dítěti pohled na školu, vzdělávací seminář – Minulost dítěte a jak se do ní bezpečně vracet.


Absolventka vyšší odborné školy sociální PERSPEKTIVA s.r.o., oboru Sociální práce a sociální pedagogika. Od 03/17 zaměstnána v KC jako kontaktní pracovník.

Další vzdělávání:

Mentorka klientů azylového domu při přípravě na rekvalifikaci v projektu „Zamotané životy lidí bez domova“, kurz komunikace se skupinami ohroženými sociálním vyloučením.


Absolventka Univerzity Jana Evengelisty Purkyně, bakalářského oboru Sociální pedagogika. Od 06/17 pracuje v KC jako asistentka vedoucího.

Další vzdělávání:

Seminář „Infekce uživatelů drog“, kurz „Pracovník v sociálních službách“, administrativní pracovník a pracovník v sociálních službách, metodik pro práci s cílovou skupinou v kontaktním centrum pro drogově závislé a adiktologické ambulanci DRUG-OUT Klub, z.s. v Ústí nad Labem.